Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

 

Obligatòries:

 

 • Participació en seminaris interns de grup de recerca o departament
  Atendre i participar en activitats considerades d'interès per a la formació en recerca (metodologia científica, epidemiologia, maneig de bases de dades, etc.).
  El director de la tesi doctoral orienta el doctorand sobre les activitats formatives que li són convenients. Aquesta activitat ha d'ajudar el doctorand a millorar els coneixements necessaris per dur a terme el projecte de tesi doctoral.
  Assistència a un mínim del 80% de les activitats formatives que el director hagi recomanat. El director presenta un informe acreditant aquesta assistència i el coordinador ho certificarà.
 • Sessions hospitalàries
  Atendre i participar activament en les sessions formatives que es fan de manera periòdica en els serveis dels diferents hospitals.
  El director de la tesi doctoral orienta el doctorand sobre les sessions que li són convenients. Aquesta activitat ha de possibilitar la translació dels coneixements derivats d'aquestes sessions i de la tesi doctoral a la pràctica clínica.
  Assistència a un mínim del 80% de les activitats formatives que el director hagi recomanat. El director presenta un informe acreditant aquesta assistència i el coordinador ho certificarà.

 

Optatives:

 

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  La majoria dels doctorands del programa de doctorat publiquen els resultats de les seves investigacions en revistes d'alt nivell d'impacte en el camp de la salut. La pedagogia sobre la conveniència de publicar és extensa i per això gran part dels doctorands poden augmentar el currículum doctoral amb aquesta activitat optativa.
  L'alumne ha de presentar l'article i l’acreditació de l’enviament que s'ha fet a una revista científica d'impacte.
 • Assistència a seminaris o conferències impartides per experts en l'àmbit de coneixement
  Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement.
  Idioma: català, castellà, anglès.
  El doctorand que assisteixi a seminaris o conferències que el director hagi recomanat per l’interès per al desenvolupament de la investigació pot reconèixer la realització de l'activitat.
  El doctorand ha de presentar el certificat d'assistència i un informe del director de la tesi.
 • Participació en cursos d'especialització metodològica
  El doctorand que assisteixi a cursos d'especialització metodològica que el director hagi recomanat per l’interès per al desenvolupament de la investigació pot reconèixer la realització de l'activitat.
  El doctorand ha de presentar el certificat d'assistència i un informe del director de la tesi.

Pots consultar la página del departament de medicina on amplia o matisa la informació de les activitats formatives.
http://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/activitats-formatives-1345658085440.html

Pots consultar la página del departament de medicina on amplia o matisa la informació del seguiment de les activitats formatives.
http://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/seguiment-1345665412343.html

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/departament/medicina/