Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  Com ja és habitual en els estudis de doctorat del Departament d'Art i Musicologia, els grups de recerca vinculats al programa celebren seminaris en els quals es presenten els resultats obtinguts i els problemes a resoldre i les qüestions i vies d'anàlisi desenvolupades. El doctorand ha de participar en els seminaris més afins al tema de la seva tesi doctoral, explicant el procés de les seves investigacions i participant en els comentaris i debats que es desenvolupen en aquestes sessions. A banda dels seminaris que el tutor acadèmic i el director de tesi li assignin, el doctorand pot assistir als seminaris interns del grup de recerca que desitgi.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  El doctorand ha de presentar una comunicació en un congrés especialitzat de l'àmbit nacional o internacional, degudament coordinada pel tutor acadèmic, i de la qual ha d'aportar la certificació acadèmica oportuna.


Optatives:
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  La coordinació del programa de doctorat en Història de l'Art i Musicologia programa unes "Jornades d'experts en art i musicologia" que tenen una durada mínima de cinc hores i que inclouen conferències i un seminari impartits per experts en les matèries de la història de l'art i la musicologia. El doctorand també pot assistir a seminaris i conferències que es programin tant al món acadèmic estatal com internacional i que estiguin relacionats amb el camp de la investigació a la qual estigui adscrit, amb el certificat d'assistència corresponet.

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Entre les activitats formatives, el doctorand pot publicar un article d'investigació per a una revista inclosa en els índexs d'impacte, sota la supervisió directa del tutor d'investigació.

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  És molt recomanable la realització d'estades de recerca en centres d'investigació de reconegut prestigi (instituts d'investigació, departaments universitaris, conservatoris, museus, ets.) ja siguin en territori nacional com a l'estranger i que han de ser degudament justificades.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició