Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Assistència a un congrés de l'àmbit de coneixement de la tesi 
  Aquesta activitat és primordial per posar en contacte l'alumnat amb investigadors/es de primera línia en l'àmbit geogràfic. L'encontre pot fomentar sinèrgies entre el/la doctorand/a i els/les diferents experts/es que afavoreixin l'ampliació del camp d'investigació de l'alumne/a (10 hores).  
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en un congrés nacional o internacional de l'àmbit de coneixement de la tesi 
  Presentació d'una comunicació (pòster o oral) d'avançament de resultats de la tesi, en un congrés nacional o internacional, sobre la temàtica específica de la tesi doctoral. Presentació dels resultats originals de la pròpia investigació (100 hores).

Optatives:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Aquesta activitat és primordial per aprendre com s'ha d'organitzar, estructurar i presentar un treball científic de repercussió de l'àmbit de la geografia. L'activitat suposa un aprenentatge de síntesi i concreció dels resultats de la tesi en un article científic (500 hores).
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Activitat molt recomanable, atès que el/la doctorand/a està en contacte amb investigadors/es i professorat d'un altre programa. Així mateix, s'estableixen llaços interdepartamentals que poden ocasionar futurs intercanvis amb professorat visitant (500 hores).
 • Impartir un seminari sobre el projecte de recerca
  Es pretén que el/la doctorand/a aprengui a sintetitzar i a presentar en públic la investigació, i alhora a debatre amb les altres persones participants aspectes comuns de la investigació. La realització d'aquesta activitat és primordial per afrontar la conseqüent defensa de la tesi (110 hores).
 • Participació en les reunions científiques dels grups de recerca
  El departament de Geografia afavoreix la transferència de coneixements entre els diferents grups de recerca del departament. Els grups organitzen, de forma periòdica, reunions científiques on es presenten i debaten les idees, teories i mètodes d'investigació. Són reunions obertes a tot el personal investigador, júnior i sènior, i constitueixen espais d'intercanvi de la recerca fonamentals per a l'aprenentatge de l'alumnat predoctoral (160 hores).
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  És una activitat paral·lela al desenvolupament de la tesi per als doctorands i les doctorandes integrats/des en un grup d'investigació. Aquesta activitat representa un esforç de precisió conceptual, de definició d'objectius d'investigació i de formulació d'hipòtesis, així com del pla de treball i de les tasques a desenvolupar en el cronograma (50 hores).
 • Acció formativa per a la millora de la comprensió del camp d'estudi
  D'acord amb el director o la directora de la tesi es valorarà la necessitat d'accions formatives per a l'adquisició de noves competències i habilitats en el camp d'estudi de la tesi doctoral amb l'objectiu de realitzar una aportació original i de qualitat. L'alumnat podrà cursar tallers o cursos d'especialització de tècniques metodològiques afins a la geografia, a la vegada que podrà realitzar cursos de tècniques estadístiques, amb l'objectiu de millorar el seu rendiment i els seus resultats (100 hores).
 • Accions per a la capacitació professional de doctors/es 
  Aquesta activitat està a càrrec de la mateixa universitat, juntament amb les jornades doctorals que organitza anualment la Generalitat de Catalunya, i té com a objectiu orientar sobre l'escenari de la investigació i la innovació a nivell nacional i internacional per afavorir l’adequada inserció en el mercat laboral. Es pretén que el/la doctorand/a conegui la relació entre l'oferta i la demanda de doctors/es en les organitzacions (empreses, administració, centres de recerca, etc.) relacionades amb el seu camp d'investigació (30 hores).
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://geografia.uab.es/