Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Participació en simposis de joves investigadors
  En el primer o segon any de la tesi doctoral, aquesta presentació pot ser en la modalitat de pòster. Seria desitjable que al final de la tesi, el doctorand hagués presentat una comunicació oral en un congrés. En aquest sentit, està previst una sessió de joves investigadors dins de les reunions del grup especialitzat d'electroquímica de la RSEQ, en la qual presentacions d'aquest tipus tinguin cabuda.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Els doctorands hauran de fer una exposició i defensa pública del seu pla de recerca davant d'un tribunal durant el primer any de la seva tesi doctoral. El tribunal estarà format per professors que participen al programa de doctorat. La presentació consistirà en una breu exposició de 10 minuts sobre els antecedents, l'estat de l'art i els primers resultats del seu projecte de recerca. Després de la presentació, els membres del tribunal preguntaran sobre diversos aspectes de la presentació del doctorand.
 • Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica
  Amb la publicació o la patent, l'investigador presenta a la comunitat científica el seu treball, per tant és vital que el doctorand sigui capaç, en finalitzar el doctorat, de realitzar aquesta activitat de forma correcta. A més, per regla general aquesta activitat té lloc en anglès, per la qual cosa li serveix també per afermar els coneixements en aquesta llengua. En els primers moments, l'ajuda i correcció per part del director o tutor és indispensable, amb la idea que en avançar la formació del doctorant cada vegada sigui més autònom en la realització de la mateixa. Seria desitjable que la tesi doctoral donés lloc a més d'una publicació científica o patent.

Optatives:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  L'assistència a conferències i congressos científics és una part molt important de la formació del doctorand, ja que li permet entrar en contacte amb altres investigadors i rebre de primera rajo informació sobre els treballs més rellevants de la seva àrea.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  L'activitat es realitzaria si les disponibilitats pressupostàries del grup de recerca del doctorant ho permeten. Seria desitjable que l'estada fos internacional.
 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d’estudi
  Les universitats poden impartir dins de les seves escoles de doctorat diferents activitats associades a l'adquisició de competències transversals. Aquests cursos poden resultar molt útils als doctorands dins de la seva formació ja que poden millorar l'adquisició de les competències bàsiques.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://sites.google.com/site/ecytdoct/