Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  L'assistència a aquests seminaris o conferències es desenvoluparà preferentment en els primers anys del doctorat amb la finalitat de que l'alumne es familiaritzi amb els problemes i debats propis de la disciplina triada i també assimili les tècniques d'expressió i debat que es desenvolupen al món acadèmic i vagi així preparant la seva participació activa en tals esdeveniments.Aquesta activitat és obligatòria i podrà tenir un reconeixement de fins a 10 hores.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca/departament
  Els seminaris interns organitzats pel/per la director/a, pels grups de recerca, pels departaments jurídics i de la facultat permeten, igual que els working doctoral grups, que el doctorand s'iniciï en el debat científic i en l'exposició, argumentació i defensa dels seus propis plantejaments. En realitzar-ho en un entorn proper, però amb participació tant d'investigadors joves com de professors amb més experiència, el doctorand pot posar en pràctica les habilitats i coneixements adquirits preparant-se per a empreses més ambicioses (participació en congressos científics i reunions nacionals i internacionals). Aquesta activitat és obligatòria i podrà tenir un reconeixement de fins a 20 hores.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  El doctorand precisarà d'una orientació específica metodològica a fi d'adquirir les eines bàsiques per a la recerca jurídica. Per això serà necessari que participi en tallers o cursos d'organització metodològica impartits en el propi departament, en altres departaments de la UAB o en altres universitats o centres de formació.Aquesta activitat és obligatòria i podrà tenir un reconeixement de fins a 20 hores.

Optatives:

 • Col·laboració en tasques docents (becaris)
  Aquesta activitat solament serà obligatòria per a aquells alumnes de doctorat que disposin de beca. Preferentment la docència s'impartirà en seminaris, tallers o classes pràctiques en les matèries que són de la seva especialitat. D'aquesta manera el doctorand podrà adquirir competències pedagògiques i capacitat per exposar en públic de forma clara i ordenada coneixements específics sobre la matèria amb la qual vincula la seva recerca. Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 60 hores.
 • Curs o taller d'innovació docent
  La col·laboració en les tasques docents per part del doctorand exigeix d'aquest el maneig de tècniques adequades. L'adquisició d'aquestes tècniques podrà veure's facilitada per la participació en cursos o tallers d'innovació docent que haurien de realitzar-se amb anterioritat a l'activitat formativa "col·laboració en tasques docents". Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 30 hores.
 • Assistència a working doctoral groups
  La participació en working doctoral groups ajudarà al fet que els doctorands desenvolupin la seva capacitat per presentar el treball que estan desenvolupant i de debatre sobre qüestions jurídiques en un entorn menys exigent que un congrés científic. El desenvolupament de sinergies i la col·laboració amb altres doctorands seran també elements positius d'aquesta activitat formativa. Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 10 hores.
 • Elaboració d'un article de recerca enviat a una revista científica d'impacte
  L’elaboració d’un article doctrinal és una tasca formativa que permetrà al doctorand posar en pràctica les habilitats científiques necessàries per a l’elaboració de la tesi doctoral. La redacció d’un estudi sobre un tema delimitat i, preferentment, connectat amb aquell sobre el que realitza la tesi doctoral ajuda el doctorand a afinar les eines necessàries per a l’elaboració d’un treball més ambiciós com és la tesis doctoral. D’altra banda, suposa que el doctorand s’introdueixi a la comunitat científica com a membre de ple dret participant amb plena legitimitat en el debat econòmic i científic. És evident que no tots els doctorands podran elaborar un article que pugui ser acceptat a les revistes de màxim prestigi. És per això que la tasca és optativa i que, a més, s’haurà de permetre, en funció de les característiques del doctorand i del tema al que es dedica la tesi doctoral, que sigui elaborat un estudi, una nota pràctica o un comentari de jurisprudència.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  L'estada en centres de recerca permetrà al doctorant la consulta de materials dels quals no disposa a la nostra universitat, el contacte amb investigadors que treballin en temes propers al seu projecte i el debat i la discussió sobre qüestions jurídiques i socials que puguin connectar-se amb la seva recerca present i futura. És clar que, en la formació de qualsevol investigador, les estades en centres de recerca són clau. El centre o centres escollits dependran de l'orientació de l'investigador i dels temes sobre els quals estigui treballant. Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 500 hores.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Un dels objectius del programa de doctorat és que el doctorand adquireixi les competències suficients com per poder participar en la sol·licitud d'un projecte de recerca competitiu així com en l'elaboració dels informes de seguiment i altres documents precisos. Per aconseguir aquest objectiu la participació en reunions amb altres equips de recerca és recomanable, ja que permet compartir experiències en relació a aquesta activitat i afavoreix el contacte amb investigadors de més experiència en un context real i no merament teòric. Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 10 hores.
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  Una de les tasques que de forma ineludible ha d'abordar un investigador és la sol·licitud de finançament per poder desenvolupar els seus projectes de recerca. El doctorand participarà en l'elaboració de la sol·licitud d'algun projecte de recerca a fi de familiaritzar-se amb les tècniques de treball precises per desenvolupar aquesta tasca i amb l'objectiu que, en concloure la seva formació, sigui capaç d'abordar de forma autònoma una sol·licitud semblant.
 • Presentació d'una comunicació en un congrés nacional o internacional
  La presentació d'una comunicació oral o escrita o un pòster en un congrés científic, preferentment internacional, és la culminació lògica d'activitats prèvies com són la participació en working doctoral groups i en seminaris interns del departament o de la facultat. Les habilitats i competències posades allí en pràctica han de ser utilitzades en un context més complex com és un congrés científic internacional. Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 100 hores.
 • Cursos d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  El desenvolupament de la recerca en l'àmbit del dret exigeix coneixements d'idiomes que van més enllà de l'anglès. En funció del tema que es tracti el coneixement de les llengües francesa, italiana o alemanya resulta aconsellable. Evidentment aquests cursos seran necessaris tan sol per a aquells doctorands que manquin dels coneixements previs precisos en funció del tema de tesi que els sigui assignat. També pot ser necessari, en alguns casos, la millora del nivell d'anglès amb la finalitat de poder comunicar-se oralment i per escrit en aquesta llengua en reunions, congressos i, en general, en la comunitat científica internacional. Aquesta activitat és optativa i podrà tenir un reconeixement de fins a 200 hores.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició