Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Aquesta activitat és primordial per posar en contacte el doctorand amb investigadors de primera línia en l’àmbit de la demografia. Serveix per acotar de manera més precisa l’objecte de recerca així com la perspectiva metodològica. D'acord amb el director/a i/o tutor/a de la tesi es determina l'horitzó temporal més adequat (10 hores).
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Presentació d'una comunicació (pòster o oral) d'avançament de resultats de la tesi en un seminari, conferència, o congrés nacional o internacional, sobre la temàtica específica de la tesi.D'acord amb el director i el tutor de la tesi es fixa l'horitzó temporal més adequat entre el segon i el tercer any en funció de l'avanç de la tesi doctoral (100 hores).
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Amb aquesta activitat es pretenen aconseguir dos objectius. D'una part, que el doctorand aprengui a sintetitzar i a presentar en públic la seva recerca, i d'altra banda, aprendre a debatre amb els assistents al seminari. D'acord amb el director de la tesi es valora si l'horitzó temporal més adequat ha de ser el segon any o a l'inici del tercer any (10 hores).
 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi
  D'acord amb el director i el tutor de la tesi es valora la necessitat d'accions formatives per a l'adquisició de noves competències i habilitats en el camp de la tesi doctoral amb l'objectiu de fer una aportació original de qualitat. El doctorand pot cursar tallers o cursos d'especialització de tècniques metodològiques afins a la demografia (100 hores).

Optatives:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Aquesta activitat és primordial per aprendre com s'ha d'organitzar, estructurar i presentar un treball científic que desitja ser considerat per a la publicació en una revista d'impacte i repercussió en l'àmbit de la demografia i els estudis de població. D'acord amb el director i el tutor de la tesi es fixa si l'horitzó temporal més adequat que ha de ser entre el segon i el tercer any (500hores).
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  El programa de doctorat en Demografia forma part de la Xarxa de mobilitat d'estudiants de Doctorat DEMO-DOC, integrada per 4 universitats europees (UAB, Sapienza Università de Roma, Universität Rostock, University of Lund). Entre els acords de la xarxa es preveu que el doctorand passi fins a un màxim de 3 mesos en algun dels centres de la xarxa. Per a totes aquestes accions de mobilitat el programa dóna suport al doctorand per sol·licitar beques de mobilitat (500 hores).
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Cada doctorand està assignat a un grup de recerca i com a tal assisteix a les reunions periòdiques que s'organitzen al si dels diferents equips d'investigació. Aquestes reunions són espais idonis d'intercanvi de coneixements i també d'aprenentatge metodològic. La realització d'aquestes activitats s'acorden entre els director i tutor de la tesi i el doctorand i queden consignades en el document d'activitats del doctorand, segons el calendari de cada activitat (110 hores).
 • Accions per a la capacitació professional de doctors
  Aquesta activitat a càrrec de la mateixa universitat, juntament amb les jornades doctorals que organitza anualment la Generalitat de Catalunya, tenen per objectiu orientar sobre l'escenari de la recerca i la innovació a escala nacional i internacional per afavorir una adequada inserció al mercat de treball (30 hores).
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  Activitat paral·lela al desenvolupament de la tesi per a aquells doctorands integrats en un grup de recerca. Aquesta activitat representa un esforç de precisió conceptual, o de definició d'objectius de recerca i de formulació d'hipòtesi, així com del pla de treball i de les tasques que s'han de desenvolupar amb el seu cronograma. La temporalització d'aquesta activitat es regeix d'acord amb els calendaris de les convocatòries públiques o privades de projectes de recerca (50 hores).
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web www.ced.uab.cat