Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Elaboració guiada d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Elaboració guiada (pel director de tesis assignat) d’un article d’investigació, enviat a una revista acadèmica que apliqui la selecció externa-anònima dels originals. El paper ha de ser sobre un tema directament relacionat amb els objectius i contingut del pla de recerca presentat pel doctorand.
  Avaluació o verificació de l’activitat: prova documental d’haver estat enviat a una revista com la indicada. No es requereix que hagi estat acceptat, ni és imprescindible haver obtingut la resposta de la revista.
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  Elaboració guiada (pel director de tesis assignat) del projecte de recerca per a la tesi doctoral (Doctoral Research Proposal). Desenvolupar el pla de recerca presentat pel doctorand, elaborant un projecte de tesi en què es detalli el tema d’investigació, es redacti un estat del coneixement sobre el tema a partir d’una revisió de la literatura, tot concretant el buit en l’estat del coneixement que es pretén cobrir amb la recerca doctoral. D’acord amb tot l’anterior, el projecte de tesi precisarà la metodologia i les fonts que es faran servir, tot demostrant la viabilitat en el termini fixat per a la finalització de la tesi. El programa facilita a director i el doctorand un document guia per a dur a terme l’anterior.
  Avaluació o verificació: aprovació per part del director, del projecte de tesi elaborat. Aprovació del projecte de tesi per part de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Impartició d'un seminari (tipus 'Taller de projectes de tesi doctoral') sobre el projecte de recerca. Presentació del text provisional del projecte de tesi (abans de sotmetre el text definitiu a l’aprovació de la comissió acadèmica del programa de doctorat), en un seminari tipus taller de disseny de projectes de recerca, en què diferents doctorands fan presentacions i discuteixen els projectes que presenten els altres.
  Avaluació o verificació: prova documental de la presentació per part dels organitzadors del seminari o taller.


 •  


Optatives:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Poden ser o bé seminaris organitzats pel departament o bé per altres departaments d’empresa o economia de la UAB o d’una altra universitat.
  Avaluació o verificació: confirmació documental pel responsable de la sessió de l’assistència al seminari.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Eventualment, i a proposta del director, una estada en un centre d’investigació que pugui potenciar la qualitat científica de la tesi en curs d’elaboració per part del doctorand.
  Avaluació o verificació: comprovació per part del director de l’estada, les tasques realitzades pel doctorand, i, eventualment, dels resultats derivats de l’estada.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  Seminari quinzenal organitzat pel departament o d’altres indicats pel director.
  Avaluació o verificació: confirmació documental pel responsable de la sessió de l’assistència al seminari.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Tallers específics, en funció de la recomanació del director en tant que estimi que poden facilitar o millorar la qualitat i els resultats del treball de recerca que el doctorand està duent a terme.
  Avaluació o verificació: confirmació documental de l’assistència al taller, curset o seminari.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Presentació en un congrés acadèmic, no de divulgació, en què s’apliqui una selecció per avaluació prèvia anònima dels originals presentats.
  Avaluació o verificació: confirmació documental de la presentació.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental
  Assaig de presentació de comunicació , ponència o pòster, a nivell intern, com a pas previ a una presentació externa com a la que es refereix l’activitat anterior.
  Avaluació o verificació: confirmació documental per part del responsable de la sessió de la presentació.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/idem/