Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència al Working Doctoral Groups
  Anualment el programa de doctorat organitzarà sessions de treball en grup. El doctorand haurà de participar en 3 sessions ( el Departament organitza una sessió anual ). Aquestes sessions tenen per objectiu presentar, plantejar, compartir i debatre l'estat del procés d'investigació del projecte de tesi en les seves etapes inicial, central i final. L’activitat serà avaluada pel director de la tesi
 • Participació en cursos d’ especialització metodològica
  Anualment el programa de doctorat organitzarà cursos d'especialització metodològica. El doctorand haurà de participar en 6 d'ells. Els cursos seran de 10 hores i estaran organitzats pel Departament. L’activitat serà avaluada pel doctor que imparteixi el curs.
 • Elaboració d'un article d'investigació en una revista científica (preferiblement JCR o Scopus)

Optatives:

 • Presentació d’una comunicació o pòster a un congrés nacional o internacional
  Participació de l'alumne en el context d'una reunió científica del tipus congrés nacional o internacional, on pugui exposar els resultats de la seva investigació i rebre els comentaris i crítiques dels investigadors especialistes i de renom en el seu camp. L'activitat haurà de ser justificada pel doctorand lliurant el document que acrediti la seva participació presencial en el congrés i la proposta presentada.
 • Elaboració d’un article d’investigació, enviat a una revista científica d’impacte
  Preparació, redacció i presentació d’un article científic sobre la recerca desenvolupada i els resultats més representatius obtinguts per l’estudiant en la tesi a una revista d’impacte científic internacional. L'activitat haurà de ser justificada pel doctorand lliurant a la comissió d'estudis de doctorat l'article enviat i còpia del justificant de recepció, o de la resposta d'avaluació rebuda de la revista.
 • Estades d’investigació a centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Estades de recerca en altres centres de recerca públics o privats amb els quals s'hagin signat un conveni de cooperació i investigació. Aquestes estades seran reconegudes en el programa de doctorat com Activitat formativa quan cobreixin un mínim de 160 hores de presència acreditada dedicada a la recerca al centre. L'activitat haurà de ser justificada mitjançant: 1) Autorització de l'estada, signada pel coordinador o coordinadora del doctorat; 2) Acreditació del període d'estada i el tipus d'activitat investigadora realitzada, signat pel responsable d'acollida de doctorands del centre receptor.
 • Curs de tècniques estadístiques
  Aquesta activitat formativa es pot realitzar en qualsevol dels cursos en què l'estudiant estigui realitzant el doctorat. Es podran realitzar cursos de tècniques estadístiques de diferents nivells. Els cursos es podran realitzar tant si són promoguts pel programa com si ho són per altres instàncies de la universitat. Aquesta activitat quedarà justificada lliurant a la comissió dels estudis de doctorat un document signat pel professor/a responsable del curs en el qual s'expliciti la presència i aprofitament del doctorand.
 • Curs d’idiomes o de millora de la docència en anglès
  En qualsevol dels cursos durant els quals l'estudiant estigui desenvolupant el seu doctorat podrà realitzar cursos d'idiomes d'anglès de diferents nivells i especialització. Aquests podran estar organitzats per qualsevol Departament de la UAB. Aquesta activitat quedarà justificada lliurant a la comissió dels estudis de doctorat un document signat pel professor/a responsable del curs que acrediti la inscripció, presència i aprofitament del doctorand del mateix .

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició