Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Sessions hospitalàries
  Participació en les sessions de discussió i presentació científica de l'activitat clínica i experimental, de revisió bibliogràfica i metodològica, que es realitzen en els serveis hospitalaris (o equivalents: centres i instituts de recerca, fundacions, etc.) amb participació del personal propi i personal en formació (MIR).
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Elaboració d'un article de recerca relacionat amb la tesi doctoral en curs. S’inclou la publicació d'un capítol de llibre d'aquesta investigació. Els treballs han d'estar elaborats amb posterioritat a l'inici dels estudis i, com a mínim, s'hauran d'haver remès per a la publicació. La redacció ha de ser en llengua anglesa, preferentment.

Optatives:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  En aquesta activitat s'inclou l'assistència als actes i reunions següents: activitats que es fan a les societats científiques de les diferents àrees i especialitats quirúrgiques a escala estatal i autonòmica; seminaris o conferències impartits o organitzats pel departament de Cirurgia o per experts en l'àmbit de coneixement; seminaris o conferències impartits per altres institucions afins a les línies de recerca del programa de doctorat.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Presentacions en els seminaris interns i activitats programades del grup de recerca on es desenvolupa la tesi doctoral i en les sessions de metodologia d' investigació de les diferents àrees i especialitats quirúrgiques del departament.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  Participació en els seminaris interns i activitats programades en el grup de recerca on es desenvolupa la tesi doctoral i en les sessions de metodologia de la investigació de les diferents àrees i especialitats quirúrgiques del departament.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en jornades científiques i congressos, tant d'àmbit estatal com internacional de cada àrea i/o especialitat quirúrgica.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental
  Presentació d'una comunicació sobre la investigació que s'està desenvolupant en la tesi doctoral en jornades científiques de l'àrea i especialitat quirúrgica en què es troba adscrita, organitzades en el departament.
 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi
  Cursos organitzats per la Unitat de Formació i Orientació de Doctors de l'Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris i associats clínics)
  Col·laboració en les tasques docents universitàries, com a becari i/o associat clínic.
 • Curs de competència lingüística per a comunicació científica
  Adquisició d'un major domini de l'idioma o de determinades competències d'aquest idioma en la transmissió de coneixements (redacció d'articles científics, etc.)
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Cursos i tallers especialitzats en el camp d'investigació. Es proposa per a aquesta activitat el curs 'Eines de suport a la recerca bibliogràfica' que ofereix el Servei de Biblioteques de la UAB. Aquest curs està orientat a la formació a fi que el doctorand adquireixi habilitats en el coneixement i ús de les diferents fonts d'informació bibliogràfiques de l'àrea de les ciències de la salut. També s'ofereix formació introductòria sobre la publicació en accés obert (Open Access).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web doctoratcirurgia.uab.cat