Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l’àmbit de coneixement
  En general, la formació obtinguda serà de tipus teòrica i científica. No obstant això, alguns seminaris poden tenir eventualment una orientació metodològica que suposaria que l’activitat tingui aquest altre perfil.
  Al llarg de cada any acadèmic, el Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana organitza conferències, col·loquis i seminaris que permeten realitzar aquest tipus d’activitat. Aquestes conferències, que estan sempre a càrrec d’investigadors especialistes en les matèries que imparteixen, d’origen nacional i internacional, tracten sovint sobre els darrers avenços i la situació actual de la recerca relacionada amb el programa de doctorat.
   
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  El doctorand haurà de realitzar una presentació oral i pública de la seva recerca en curs en el marc d’un seminari de discussió intern o amb convidats que els grups de recerca o el departament organitzen regularment.
   
 • Elaboració d’un article d’investigació, enviat a una revista científica d’impacte
  El doctorand haurà d’escriure al menys un article per a una revista científica indexada o bé per a la seva publicació en un llibre. En ambdós casos s’ha de tractar d’una publicació que impliqui l’avaluació de la proposta presentada. Es presentaran els resultats més representatius de la recerca en curs. L’article ha d’haver estat enviat a una revista indexada o a l’editor d’un llibre, encara que no necessàriament acceptat i publicat. Aquesta activitat ha d’implicar tots els àmbits de la formació, la teòrica, la metodològica i l’aplicada, atès que l’elaboració de l’article exigirà al doctorand demostrar tots aquests aspectes de la seva investigació.

Optatives

 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d’estudi
  Activitats pràctiques i metodològiques que poden ser diverses, tot i que relacionades amb la línia de recerca en la qual s’adscriu el doctorand. Es recomana que el doctorand faci alguna d’elles, en funció de la línia de recerca en la qual s’inscrigui la seva tesi:
 1. Participació en campanyes arqueològiques, treballs en laboratoris d’arqueologia.
 2. Recerca en arxius.
 3. Investigació en museus: diverses línies de recerca del programa poden suposar que el doctorand faci estades o activitats d’investigació en museus.
 4. Recerca en biblioteques de referència.
 • Participació en simposis de joves investigadors
  Es recomanarà als alumnes participar activament, amb una ponència o pòster, en algun dels múltiples simposis per a joves que anualment tenen lloc a nivell nacional o internacional.
   
 • Presentació d’una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  La presentació d’una comunicació o pòster en un congrés nacional o internacional és una experiència molt positiva per a un investigador en formació que, en el futur haurà de fer difusió científica de la seva activitat en aquest tipus de fòrums. Es considera recomanable, doncs, que el doctorand pugui exposar els resultats de la seva recerca i rebre els comentaris i crítiques dels investigadors especialistes.
   
 • Mobilitat
  La mobilitat internacional té efectes molt positius en la formació dels doctorands ja que els posa en contacte amb investigadors d’altres tradicions acadèmiques i amb maneres de fer recerca diferents d’aquelles a les quals estan acostumats. L’impacte en la seva formació i en els resultats de la seva recerca acostuma a ser de gran abast tant a nivell metodològic, teòric o aplicat.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició