Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Els estudiants del doctorat han de participar en 2-4 seminaris anuals impartits per experts en l`àmbit de coneixement. Aquesta activitat és important per posar en contacte als estudiants del doctorat amb nous debats i resultats de recerques i investigadors nacionals i estrangers de les diferents àrees associades al programa.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Els estudiants del doctorat han de presentar els seus avanços d’investigació en els seminaris d’investigació doctoral en progrés. És obligatori presentar els avanços durant el primer any i molt recomanat també presentar avanços de recerca en el segon i tercer any. Els seminaris seran en anglès.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca/departament
  Els estudiants del doctorat han d'assistir a tots els seminaris d’investigació doctoral en progrés i altres seminaris impartits i organitzats pels departaments i institucions que formen part del programa del doctorat.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Durant el segon o tercer any, els estudiants del doctorat han de presentar una comunicació o presentació en un congrés nacional o internacional. Així es rep un feedback important al treball del doctorand, es desenvolupen habilitats de comunicació científica i, especialment, es facilita la inserció de l'estudiant en xarxes acadèmiques rellevants per a futures col·laboracions de recerca.

Optatives:

 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica i la docència
  És molt recomanable que els estudiants del doctorat consolidin les seves competències lingüístiques per la comunicació científica, preferiblement en el primer any. L'activitat pot realitzar-se en qualsevol idioma que es consideri rellevant per a la recerca doctoral, les tasques docents o la incorporació en xarxes acadèmiques nacionals i/o internacionals.
 • Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte
  Durant el segon o tercer any, es recomana que els estudiants del doctorat elaborin un article d’investigació per a una revista d'impacte.
 • Estada de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Es recomana especialment una estada de mínim 3 mesos en un altre centre d’investigació a l’estranger durant el segon o tercer any, en funció de l’accés a beques de mobilitat.
 • Participació en escoles d'estiu
  Cada any s'organitzen escoles d'estiu en universitats i organitzacions d'investigadors a l’estat espanyol i a l’estranger. El programa recomana la participació per fomentar totes les habilitats bàsiques de l'aprenentatge temàtic i metodològic rellevant per la realització de la investigació doctoral.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Si el director i el doctorand identifiquen la necessitat de participar en tallers o cursos de metodologia, l'estudiant pot matricular-se en aquests cursos dins o fora de la UAB.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris)
  Aquesta activitat és optativa però molt recomanada i pensada per a aquells doctorands que hagin obtingut una beca (tipus *FI, *FPI, *FPU).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://ppir.uab.cat/