Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Seminaris organitzats pel departament de Bioquímica i Biologia Molecular i els centres i instituts dels quals forma part el professorat del programa de Doctorat o els directors de tesi.
  Els seminaris seran organitzats pel departament de Bioquímica i Biologia Molecular, el Bioclúster de la UAB i els centres o instituts d'investigació els investigadors dels quals formin part del professorat del doctorat. Els estudiants han d'assistir de manera obligatòria a un mínim de 5 seminaris (10 hores) a l'any, relacionats amb la seva àrea de coneixement.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Presentació oral o tipus pòster en congressos nacionals i internacionals relacionats amb el camp del projecte de tesi. El doctorand ha de signar com a primer o últim autor de la comunicació. Ha de fer-se almenys una vegada durant el doctorat.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental
  Un cop l'any, el departament de Bioquímica i Biologia Molecular organitza les jornades científiques del Departament. La participació activa en les jornades del Departament, com a primer signant d'una comunicació oral o pòster, es considera obligatòria almenys una vegada durant els 2 primers anys del doctorat.

 •  

Optatives

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  És una activitat que pot realitzar-se durant qualsevol dels anys del doctorat, però s'espera que es faci majoritàriament durant el tercer any, quan el doctorand acumuli la majoria dels resultats experimentals de la tesi doctoral. La revista a la qual s'envia l'article ha d'estar indexada en el Journal Citation Reports.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Es valoraran les estades dels alumnes en laboratoris de reconegut prestigi per a l'aprenentatge de tècniques especialitzades i necessàries per a l'elaboració del projecte de recerca. Les estades seran de fins a 3 mesos.
 • Participació en journal clubs
  Participació activa a Journal Clubs organitzats pel grup de recerca al qual pertany el doctorand. Per a la justificació es requereix un informe anual signat pel director de la tesi sobre l'organització i periodicitat dels Periòdic clubs i la participació del doctorand del programa de doctorat. Llista dels articles que ha presentat el doctorand.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Participació en reunions científiques entre grups de recerca que col·laboren amb temes relacionats directament amb el projecte de tesi doctoral. Per a la justificació es requereix un informe anual signat pel director de la tesi, indicant dia, hora, i grups participants en la reunió, així com el títol del projecte que s'ha discutit.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  Participació activa del doctorand t en lab meetings diaris, on es presenten i discuteixen els resultats dels diferents projectes científics duts a terme en el grup de recerca del doctorand. Es requereix un informe anual signat pel director de la tesi doctoral sobre la periodicitat dels lab meetings, així com del nombre de presentacions del doctorand durant l'any.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Els doctorands poden fer cursos d'especialització metodològica organitzats per la UAB o bé per l’IRVH. Dins d'aquest apartat d'activitats formatives s'inclouen cursos de PCR quantitativa, de Citometria de flux, de Proteòmica i Metabolòmica, de Microscòpia, de Bones pràctiques clíniques, de Genòmica d'alt rendiment, etc.
 • Sessions hospitalàries
  Participació activa en sessions hospitalàries dels hospitals associats a la UAB. Es justifica mitjançant document acreditatiu signat pel director de tesi.

 •  

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/presentacio-1248762709385.html