Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  El doctorand ha d'acreditar anualment l'assistència a almenys a un seminari o conferència en una temàtica relacionada amb la seva tesi doctoral.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte d'investigació
  El doctorand ha d'acreditar anualment la impartició d'un seminari sobre el projecte d'investigació que fa en el programa de doctorat.

Optatives:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Es recomana que dins les activitats del programa de doctorat el doctorand elabora almenys un article d'investigació per una revista científica d'impacte.
 • Estades d'investigació en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  És molt recomanable que l'estudiant faci una estada d'investigació d'alguns mesos a un altre centre de recerca, especialment per aprendre noves tècniques i metodologies.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Es recomana incloure el doctorand en les reunions de col·laboració entre grups de recerca per fomentar la capacitat de treballar en grup i poder rebre la visió sobre la gestió de projectes coordinats.
 • Participació en seminaris interns de grup d'investigació/departament
  Es recomana la participació activa en els seminaris interns per fomentar la capacitat de raonament científic , la discussió crítica i la visió del conjunt del progrés de la recerca realitzada pel grup d'investigació.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  És molt recomanable la participació del doctorand en cursos d'especialització perquè perfeccioni les competències metodològiques i tècniques.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Es recomana la participació del doctorand en congressos o workshops de caràcter nacional i internacional per fomentar les relacions amb altres científics de l'àmbit i poder donar a conèixer i defensar les seves investigacions en un fòrum especialitzat.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris i associats clínics)
  La participació en tasques docents, especialment en classes pràctiques de laboratori i de seminaris és recomanable pel fort component formatiu.
 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  Un bona capacitat expressiva en anglès és fonamental en l'àmbit científic. Al doctorand amb nivell baix o mitjà se'l recomana que, de manera urgent, millori el nivell.
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://phd-plant-biology-biotechnology.cat/en/