Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de la biologia cel·lular (10hs)
  Per potenciar la seva formació en àmbits relacionats amb el projecte de tesi i per explorar altres estratègies i enfocaments conceptuals. Durant els dos primers anys de tesi doctoral, el doctorand haurà d'acreditar l'assistència a un mínim de tres cursos, seminaris o conferències. Per al control d'assistència l'alumne ha de trametre, en la setmana següent a la realització del mateix, el certificat de l’assistència i un informe resum de cada un d'ells al director/a de manera que es pugui incorporar al document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca (50 hs)
  El doctorand ha de participar activament en tots els seminaris interns organitzats pel grup d'investigació en el qual realitza el seu projecte de tesi. El director de la tesi ha de certificar aquesta participació i en realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral , i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional (100hs)
  Consistent a presentar els resultats del projecte de tesi en un fòrum científic independent. El doctorand es sotmetrà a la revisió crítica dels seus resultats per part de la comunitat científica. A més l'assistència a un congrés és una excel·lent oportunitat per interactuar amb altres estudiants de doctorat i altres científics del mateix àmbit. Per acreditar aquesta activitat el doctorand ha de ser el primer autor de la comunicació i haurà de realitzar la presentació durant els dos primers anys de doctorat. El certificat d'assistència s'haurà d'incorporar en el document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.

Optatives:

 • Elaboració d'un article de recerca enviat a una revista científica d'impacte (500hs)
  Aquesta activitat, a realitzar la tercera anualitat, consisteix en la participació del doctorand en l'elaboració d'un article d'investigació publicat en una revista amb índex d'impacte. El desenvolupament de l'activitat ha de sotmetre els resultats del projecte de tesi a la revisió per part de la comunitat científica. Per acreditar aquesta activitat el doctorand ha de formar part de l'autoria de l'article en una publicació de l'article en una revista científica indexada. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats (500hs)
  Activitat a realitzar a la tercera anualitat, està adreçada a potenciar la interacció d’alumnes de doctorat amb investigadors d'altres grups de recerca amb l'objectiu de treballar amb enfocaments metodològics diferents i adaptar-se a entorns de treballs dispars. Cal certificat de l’evidencia de la realització de l'estada, expedit pel centre de acollida, que s’haurà d'incorporar en el document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa. El programa facilitarà que l'activitat es pugui portar a terme en el marc de programes de mobilitat convocats per organismes o administracions públiques a les que puguin acollir-se els doctorands, inclosos els de la pròpia universitat, o en l'àmbit d'acords puntuals que el programa pugui establir amb altres institucions, organismes o empreses, per facilitar el desenvolupament en els mateixos de les activitats. Per a aquesta activitat, en cas de disponibilitat econòmica i sempre que es donin condicions equivalents, es potenciarà activament l'alumne perquè realitzi aquesta activitat en centres especialitzats de l'àmbit internacional.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca (10hs)
  Mitjançant la impartició d'un seminari sobre el projecte d'investigació, el doctorand haurà d'explicar la planificació del seu projecte de tesi, haurà revisar els antecedents, justificar la hipòtesi de partida i els objectius, així com demostrar la validesa de l'aproximació experimental proposta. El seminari s'impartirà en la Unitat Departamental/Grup de recerca on està adscrit el projecte de tesi i s'ha de fer durant el primer any d'activitat. El certificat de l'investigador principal del projecte s’haurà d'incorporar en el document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Participació en journal clubs (10hs)
  La participació en journal clubs, ja sigui a través de la presentació de revisions temàtiques o mitjançant la presentació d'articles publicats per altres grups de recerca, formarà l'estudiant en les habilitats relacionades amb la comunicació científica. Per a la consecució d'aquesta activitat el doctorand ha d'acreditar l'elaboració d' un diari club anual. El certificat del director de tesi s’haurà d'incorporar en el document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica (50hs)
  En l'àmbit científic els avenços metodològics són constants. El desenvolupament d'aquesta activitat permetrà a l'alumnat conèixer els últims avenços en l'àmbit del seu projecte de tesi doctoral. El doctorand ha d'acreditar l'assistència a un taller o curs d'especialització per acreditar l'activitat. Per al control d'assistència, en la setmana següent a la realització del mateix , l'alumne haurà de remetre el certificat d'assistència i un informe resum de cada activitat realitzada al director/a de manera que es pugui incorporar al document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental (20hs)
  Jornades organitzades bianualment pel Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona que tenen l'objectiu principal de ser un punt de trobada dels investigadors del departament per fomentar la interacció entre els diferents grups de recerca. Cal certificat de participació que s'incorporarà al document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Curs de Formació per a Personal Investigador Usuari d'Animals per a Experimentació (80hs)
  Curs per formar al doctorand en la utilització d'animals d'experimentació. La realització d'aquest curs capacita al doctorand com a personal investigador, de manera que complirà amb els requisits exigits per fer la tesi doctoral i per desenvolupar en el futur treballs com a personal investigador. És un curs de caràcter obligatori per a tots els doctorands que hagin d'experimentar i tractar amb animals. És optatiu per als que no necessiten usar directament animals d'experimentació per al seu projecte de doctorat. El certificat d'assistència s'haurà d'incorporar al document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Curs de tècniques estadístiques (50hs)
  En funció del projecte de tesi, el doctorand recollirà una gran quantitat d'informació que requerirà l'ús d'eines estadístiques i bioinformàtiques per transformar les dades en indicadors, prediccions o models. El certificat de l'assistència s'haurà d'incorporar al document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.
 • Curs de seguretat i higiene en el laboratori (50hs)
  Asistencia a un curs organitzat pel personal de suport a la investigació del departament on es revisen les normes de seguretat i higiene, així com les bones pràctiques que s'han de seguir en qualsevol tipus d'experimentació al laboratori. El certificat d'assistència s'haurà d'incorporar en el document d'activitats del doctorand. Com procediments generals de control, el director de la tesi doctoral realitzarà una avaluació anual del document d'activitats del doctorand. La comissió acadèmica del programa de doctorat durà a terme la valoració del document anual d'activitats amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, i comprovarà que s'han completat totes les activitats establertes pel programa.

 

Convocatòria d'ajuts a l'assistència a congressos 2018

La convocatòria d'ajuts a l'assistència a congressos 2018 té com a objectiu dotar d'un ajut econòmic els estudiants matriculats en el programa de doctorat en Biologia Cel·lular que hagin assistit a un congrés científic durant l’any 2018. La sol·licitud  de l'ajut es podrà fer fins al 2/12/2018 complimentant la següent sol·licitud electrònica.

Els requisits dels sol·licitants, el procés d'adjudicació, el termini de resolució així com a altra informació rellevant sobre aquests ajuts es pot trobar a les bases de la convocatòria.

Resolució de la convocatòria

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició