Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries

 • Desenvolupament de competències en comunicació i difusió de la recerca. Nivell bàsic.
  Anualment, cada Comissió de Selecció i Seguiment del Programa (una comissió per promoció, vegeu secció 3.2) organitzarà unes jornades de seguiment que reuniran els/les doctorands/es d'una mateixa promoció (mateix any d'inici) per sessions. Aquestes jornades seran així mateix utilitzades per al desenvolupament de les competències de l'alumnat en la comunicació de la recerca, aspecte al qual es dedicarà una atenció específica durant les presentacions.
 • Assistència a working doctoral groups
  Anualment el programa de doctorat organitzarà un workshop científic d'un dia. El/la doctorand/a haurà de participar en almenys dos d'aquests workshops, presentant un pòster. Els workshops tindran per objectiu presentar, plantejar, compartir i debatre l'estat del procés d'investigació del projecte de tesi en les seves etapes inicial, central i final.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  El Programa de Doctorat organitzarà un cicle de seminaris científics amb una periodicitat d'aproximadament dos mesos (4 seminaris per curs), per tal de millorar els coneixements del/de la doctorand/a sobre les temàtiques relacionades amb la investigació de la tesi doctoral. El/la doctorand/a haurà d'assistir com a mínim a 3 d'aquests seminaris per curs durant 3 cursos. Els seminaris seran impartits per investigadors/es de prestigi internacional, sobre les temàtiques cobertes pel Programa.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  L'exposició de la pròpia recerca, així com la discussió de la mateixa davant d'un públic amb formació en la temàtica exposada, suposen una de les més útils formes d'aprenentatge i millora de l'activitat investigadora. En aquest sentit, el marc d'un congrés internacional, dedicat específicament a la temàtica en la qual s'inscriu el treball de tesi del/de la doctorand/a i en el qual participen investigadors/es de pes dins del seu camp d'estudi suposa una prova fonamental en la formació definitiva i completa del/de la futur/a investigador/a.
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Es presentaran els resultats més representatius del/de l'estudiant en forma d'article científic. Dins de l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental de desenvolupament i formació de futurs/es investigadors/es, resulta pertinent treballar intensament la capacitat a nivell formal i de contingut dels/de les alumnes del programa de doctorat per al desenvolupament de la seva activitat científica òptima en el marc de la comunitat investigadora internacional. Per això, resulta fonamental que coneguin la manera, els mecanismes, les eines, les estratègies expositives i formals i els requisits habituals per a la publicació d'un article d'investigació en publicacions periòdiques indexades.

Optatives

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Per a l'obtenció de la Menció de Doctor Internacional, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, s'ha de fer una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat Espanyol en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en que s'hagin cursat estudis o fet treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel/per la director/a i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del/de la doctorand/a. Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s'ha d'haver fet en una mateixa institució. El període de formació es considera des de l'admissió al doctorat. El Programa incentivarà aquestes estades internacionals, de manera que tot i ser optatives siguin realitzades per una majoria de doctorands/es.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició