Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

  • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement.
  • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca.

Optatives:

  • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional.
  • Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte.
  • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats.