Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

  • Formació en investigació. Inclou amb caràcter obligatori: Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement; Participació en seminaris interns dels grups d'investigació vinculats al programa. I amb caràcter optatiu: Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte; estàncies d'investigació en centres de recerca nacionals o estrangers; participació en l’elaboració d'un projecte d'investigació; participació en tallers i cursos d'especialització metodològica; seguiment d'un curs de gestió de projectes.
  • Formació en disseminació i publicació de resultats de la investigació. Inclou amb caràcter optatiu: participació en simposis de joves investigadors; presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional; presentació d'una comunicació en jornada científica departamental.
  • Formació en mobilitat i intercanvi científic. Inclou amb caràcter optatiu: participació en reunions de col•laboració entre grups d'investigació; participació en escoles d'estiu.
  • Col·laboració docent. Inclou amb caràcter obligatori: impartició d'un seminari sobre el projecte d'investigació. I amb caràcter optatiu: col·laboració en tasques docents.