Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Sota la supervisió del /de la director/a de tesi, l'estudiant es prepararà una presentació d'algun dels aspectes de la seva recerca per a ser presentada davant del col·lectiu d'experts en el marc d'un congrés nacional o internacional.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental
  El Departament organitza, com a institució o des dels seus grups de recerca, jornades científiques obertes a la contribució dels / de les estudiants de doctorat on podran presentar avenços d'algun aspecte de la seva recerca.
 • Participació en seminaris interns del grup de recerca / departament
  El/la doctorand/a ha de justificar l'assistència a un mínim de 5 seminaris o conferències durant tot el doctorat.

Optatives:
 • Participació en simposis de joves investigadors
  Lloc de trobada de joves investigadors, on l'objectiu és formar-se en la presentació de la recerca i l'anàlisi crítica de la mateixa entre parells.
 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi
  Organitzades pel mateix programa de doctorat o aconsellades per la direcció de la tesi d'entre les que organitza la universitat o organismes externs, nacionals o internacionals, aquestes activitats formatives han de ser pactades anualment entre direcció i doctorand.
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Com a part de l'activitat formativa i sota l'estreta supervisió del /de la director/a de la tesi, l'estudiant ha d'elaborar un article d'investigació amb resultats parcials de la seva recerca i sotmetre'l a una revista científica d'impacte.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Per exemple, el programa ofereix un curs de caràcter optatiu d'una durada de 8 hores per a competències bàsiques en diferents programes que convé utilitzar en l'elaboració de la tesi (Scopus/WoK, Mendeley, recursos i coneixement d'ètica/drets d'autor, atlas.ti, ORCID i d'altres).
 • Estada de recerca en centres de recerca nacionals o estrangers, públics o privats
  Es valorarà que el/la doctorand/a faci una estada de recerca en algun centre de recerca de reconegut prestigi o interès per a la seva tesi durant l'elaboració de la tesi doctoral. El/la doctorand/a ha de justificar un mínim de 15 dies en el mateix centre perquè se li acrediti haver realitzar aquesta activitat.
 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica
  El/la doctorand/a ha de justificar aquesta activitat amb un certificat d'assistència per poder ser reconegut pel programa de doctorat.
 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  El/la doctorand/a ha de justificar aquesta activitat amb un certificat d'assistència per poder ser reconegut pel programa de doctorat.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris/àries)
  Suport a la docència en classes de grau i de màster. Els/las becaris/àries han de fer un mínim de 60 hores perquè l'activitat pugui ser comptabilitzada al seu expedient.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://tinyurl.com/lekz6n2