Reconeixement

de l'experiència laboral i professional

Avís

Sessió informativa per vídeo conferencia

14-09-2022 (dimecres), a les 13:30 h.

Enllaç a la sessió

 

 

L'estudiant que acrediti experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol podrà sol·licitar el reconeixement d'aquesta experiència com a crèdits de pràcticum.

L'activitat professional es pot reconèixer sempre que es compleixin els requisits següents:
a) informe favorable del tutor/a (aquest document no es requereix a l’alumne en el moment de fer la sol·licitud; ho emet la coordinació de la titulació una vegada revisada la documentació de l’alumne i quan ja han pres una resolució favorable, si es dona el cas).

b) valoració de l'acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme, certificació de vida laboral de la persona interessada, i memòria justificativa en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral.

c) prova d'avaluació addicional quan ho sol·liciti el tutor/a.

El nombre de crèdits objecte de reconeixement obtinguts en ensenyaments no oficials i experiència laboral i professional no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits del pla d'estudis.

 

1. Criteris establerts a cada titulació:

Criteris per al reconeixement de crèdits per experiència laboral


2. Efectes acadèmics

1. Els crèdits reconeguts s'incorporen a l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'apte/a, i especificant que han estat reconeguts.

2. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 

3. Lloc de presentació de les sol·licituds:

Gestió Acadèmica del centre

 

4. Termini de presentació de les sol·licituds:

Consulteu el calendari de tràmits administratius de la Facultat, a l'apartat Reconeixements: Calendari administratiu (Reconeixements)

 

5. Formulari de sol·licitud i documentació requerida:

Sol·licitud

- Valoració de l'acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme (signada amb certificat electrònic).

- Informe de vida laboral de la persona interessada (Seu electrònica de la Seguretat Social)

- Memòria justificativa (en pdf) en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral (consulta la guia docent del pràcticum que vols sol·licitar reconèixer per tenir una orientació de cóm ha de ser la memòria i que ha de contenir).

- Comprovant pagament taxa sol·licitud reconeixement. Consulta la taxa a Preus dels serveis administratius (Reconeixement i/o transferència)

 

6. Normativa relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007