Reconeixement experiència laboral i professional acreditada

Crèdits objecte de reconeixement obtinguts en experiència laboral i professional
 
Pot ser objecte de reconeixement l'experiència laboral i professional acreditada, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents al títol.
 
L'activitat professional es pot reconèixer sempre que es compleixin els requisits següents:
a) informe favorable del tutor/a (aquest document no es requereix a l’alumne en el moment de fer la sol·licitud; ho emet la coordinació de la titulació una vegada revisada la documentació de l’alumne i quan ja han pres una resolució favorable, si es dóna el cas).
b) valoració de l'acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme, certificació de vida laboral de la persona interessada, i memòria justificativa (en format paper i digital -en CD o pen-) en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral.
c) prova d'avaluació addicional quan ho sol·liciti el tutor/a.
 
Els crèdits reconeguts en concepte d'experiència laboral computen al nou expedient com a pràctiques de la titulació.
 
El nombre de crèdits objecte de reconeixement obtinguts en ensenyaments no oficials i experiència laboral i professional no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits del pla d'estudis.
 
Efectes acadèmics
 
1. Els crèdits reconeguts s'incorporen a l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'apte/a, i especificant que han estat reconeguts.
2. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.
 
Tramitació de la sol·licitud

Presentació de la sol·licitud: terminis de sol·licitud i criteris del centre per a la resolució

Normativa relacionada
 
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007 (Títol III, Capítol III, Secció 2a)