Duplicats de títols oficials de diplomatura i llicenciatura

Motius pels quals es pot sol·licitar:

a) Modificació de les dades de la sol·licitud per causes imputables a l'Administració pública, amb posterioritat a la data de pagament de les taxes d'expedició.

En aquest cas, caldrà que la persona interessada formalitzi una nova sol·licitud d'expedició de títol oficial, no obstant això, la sol·licitud es tramita gratuïtament. Caldrà lliurar el títol original a la Gestió Acadèmica, si ja havia estat recollit.

b) Pèrdua del títol original: serà imprescindible la publicació d'un anunci al BOE per denunciar la pèrdua, segons s'estableix a la normativa vigent. Per això, hauràs d'adreçar-te a la teva Gestió Acadèmica. Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec teu. El tràmit s'iniciarà passats 30 dies des de la publicació de l'anunci.

Hauràs de fer una nova la sol·licitud, pagar les taxes, adjuntar una còpia de l'anunci publicat i lliurar-ho a la Gestió Acadèmica.

c) Robatori, rectificació de les dades, destrucció total o parcial del títol original:

  • En cas de robatori, hauràs de presentar la denúncia feta a la policia.

  • En cas de rectificació de les dades de la sol·licitud (canvi de nacionalitat, canvi legal de nom i/o cognoms, canvi de data de naixement i altres rectificacions per error imputable a l’estudiant) amb posterioritat a la data de pagament de les taxes d’expedició, caldrà que aportis el document oficial on hi figuri la modificació, i novament hauràs de fer efectives les taxes d’expedició. Caldrà que lliuris l'original del títol a la Gestió Acadèmica.

  • En cas de destrucció total o parcial del títol original, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància que va motivar la destrucció i aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge). Novament, hauràs de fer efectives les taxes d'expedició, adjuntar el títol deteriorat, si escau, i lliurar-lo a la Gestió Acadèmica


d) Premi extraordinari: fer constar la concessió de premi extraordinari en el teu títol és gratuït. A més a més tens dret al reintegrament de l’import abonat per a l’expedició del títol, si aquest s’hagués tramitat amb anterioritat a la concessió del premi extraordinari. Caldrà que lliuris el títol original a la Gestió Acadèmica, si ja l'havies recollit.


e) Nova especialitat: per fer-hi constar una nova especialitat, hauràs de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i lliurar l'original del títol a la Gestió Acadèmica, si ja l'havies recollit.

Documentació

  • Formulari de sol·licitud (original i dues còpies).
  • DNI, NIE o passaport (original i còpia).
  • Carnet de família nombrosa (original i còpia), si escau.
  • Títol original, si s'escau.
 
Títols oficials. Sol·licitud