Títols oficials finalitzats amb anterioritat al 1988

Sol·licitud

Heu de presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat la documentació que es relaciona a continuació.

Documentació
 

 • Formulari de sol·licitud signat
 • DNI o passaport, vigent (original i fotocòpia)
 • Certificat de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si és el cas 

Motius pels quals es pot sol·licitar:
 

a) Modificació de les dades de la sol·licitud: (nom, cognoms, nacionalitat, etc.), posterior a la data de pagament de les taxes d'expedició. En aquest cas, caldrà que la persona interessada formalitzi una nova sol·licitud d'expedició de títol oficial, aporti el document oficial on hi figuri la modificació i, novament, haurà de fer efectives les taxes d'expedició. Caldrà lliurar el títol original a la Gestió Acadèmica, si ja havia estat recollit.

b) Pèrdua, destrucció o robatori del títol original: serà un requisit previ publicar un anunci al Boletín Oficial del Estado (BOE) fent-hi constar la pèrdua. Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha trobat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol, hi adjuntarà la còpia de l'anunci publicat i, novament, haurà de fer efectiu l'import corresponent. Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec de la persona interessada. Si es tracta de destrucció del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància que va motivar la destrucció i aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge). Novament, s'haurà de fer efectives les taxes d'expedició.

c) Deteriorament del títol original: en el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol·licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, novament, es farà efectiu l'import corresponent.

Sol·licitud

Heu de presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat, la documentació que es relaciona a continuació. En el cas de duplicat per pèrdua, destrucció o robatori del títol original, només es pot presentar la sol·licitud passats 30 dies de la publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE) d'un anunci fent constar la pèrdua, destrucció o robatori.

Documentació
 

 • Formulari de sol·licitud signat
 • DNI o passaport (original i fotocòpia), vigent
 • Certificat de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si és el cas

Caldrà adjuntar, a més:
 

 • En cas de pèrdua, destrucció o robatori: impressió de la pàgina del BOE on s'ha publicat la pèrdua. Ha de portar un mínim de 30 dies publicat
 • En cas de destrucció: informe de l'organisme competent
 • En cas de modificació de dades: document oficial on hi figuri la modificació i títol original si ja havia estat recollit
 • En cas de deteriorament: títol deteriorat original 

Si necessiteu acreditar urgentment la finalització dels vostres estudis, podeu sol·licitar un certificat de finalització d'estudis mentre es posa en marxa el procediment de duplicat de títol.

Sol·licitud

Heu de presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat, la documentació que es relaciona a continuació.

Documentació
 

 • Formulari de sol·licitud signat
 • DNI o passaport (original i fotocòpia), vigent
 • Certificat de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si és el cas
 • Comprovant del pagament
Preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya: a “Certificats i títols” en concepte de “Certificat Acadèmic”.
 
Pagament

1. Mitjançant un ingrés al compte bancari:
BBVA --> ES4801826035430201609886
A la teva sol·licitud hauràs d'adjuntar el comprovant original de l'ingrés.
2. Amb moneder electrònic, targeta de dèbit o de crèdit, a la Gestió Acadèmica del centre 

Un cop lliurada la documentació, us citarem per un altre dia, ja que és necessari preparar diversos documents per a enviar al Ministeri d'Educació.

La Gestió Acadèmica us facilitarà un imprès per pagar el títol en una entitat financera.

Un cop porteu l'imprès segellat conforme heu pagat els drets del títol, la Gestió Acadèmica us lliurarà un certificat provisional substitutori del títol, que haureu de presentar quan recolliu el títol definitiu.

Quan el títol definitiu estigui imprès, se us notificarà perquè el vingueu a recollir. El podreu recollir personalment, aportant el DNI o passaport, o bé enviar una persona autoritzada mitjançant un poder notarial. D'altra banda, també podeu sol·licitar a la Gestió Acadèmica la remissió del títol a la Delegació del Govern d'Espanya més pròxima al vostre domicili, o a una Oficina Consular o Ambaixada espanyola
 

Per a la publicació d'un anunci de pèrdua de títol al Boletín Oficial del Estado (BOE) heu de facilitar a la gestió acadèmica de la facultat (en persona o al correu electrònic ga.c.educació@uab.cat) les següents dades:
 

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Adreça (indiqueu també el tipus de via: carrer, plaça...)
 • Municipi
 • Codi postal
 • Província
 • Telèfon

 
La gestió acadèmica prepararà l'anunci i es posarà en contacte amb vosaltres per donar-vos l'imprès perquè pagueu al BOE en una entitat financera. Haureu de pagar l'anunci en un termini màxim de 15 dies. Abans de que acabi aquest termini haureu de comunicar a la gestió acadèmica: l'entitat financera on heu fet el pagament, data del pagament i el Número de Referència Complet (NRC) que us facilitarà l'entitat financera. Un cop comunicat això, el vostre anunci es publicarà en un termini de 5 a 8 dies; ho podreu consultar a la web del BOE (http://www.boe.es)

Passats 30 dies de la publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE) de l'anunci podreu adreçar-vos a la Gestió Acadèmica del centre a sol.licitar el duplicat del títol.