Convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Requisits

Podràs sol.licitar aquesta convocatòria si has matriculat tots els crèdits necessaris per a finalitzar els estudis.
 
La teva sol.licitud haurà d'abastar totes les assignatures o els mòduls pendents de superar.
 
Les assignatures o els mòduls per les quals facis la sol.licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic, excepte el treball fi d'estudis o el pràcticum.
 

Lloc de sol.licitud
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat o a la direcció del teu centre: com formalitzar el tràmit


Termini
En el termini establert al calendari administratiu de la Facultat (Apartat AVALUACIÓ)

Documentació que cal presentar
Formulari de sol.licitud (original i còpia)
Document acreditatiu de les activitats que podran obtenir reconeixement acadèmic i que encara no consten a l'expedient de l'estudiant, si és el cas.
Document acreditatiu d'haver superat el pràcticum o situació especial de finalització avançada, si és el cas.
Document d’autorització del tutor o tutora del TFG/TFM de la situació de finalització avançada.

 

Formulari
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis. Sol·licitud

 

Calendari d’avaluació

Es farà públic durant la segona setmana de gener un cop resoltes les peticions.