Convocatòria extraordinària de fi d'estudis

 La convocatòria extraordinària de fi d'estudis consistirà en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusivament els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de l'assignatura o del mòdul del curs anterior.
 
 
Requisit
Podràs sol.licitar aquesta convocatòria si has matriculat tots els crèdits necessaris per a finalitzar els estudis.
 
La teva sol.licitud haurà d'abastar totes les assignatures o els mòduls pendents de superar.
 
Les assignatures o els mòduls per les quals facis la sol.licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic, excepte el treball fi d'estudis o el pràcticum.
 
 
Lloc de sol.licitud
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat o a la direcció del teu centre.
 
 
Termini
En el termini establert al calendari administratiu de la Facultat (Apartat AVALUACIÓ)
 
 
Documentació que cal presentar
Formulari de sol.licitud (original i còpia)
Document acreditatiu de les activitats que podran obtenir reconeixement acadèmic i que encara no consten a l'expedient de l'estudiant, si és el cas.
Document acreditatiu d'haver superat el pràcticum o situació especial de finalització avançada, si és el cas.
Document d’autorització del tutor o tutora del TFG de la situació de finalització avançada.


Formulari
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis. Sol·licitud

Calendari d’avaluació:
Es farà públic el 13-01-2020 un cop resoltes totes les peticions.