Preguntes freqüents sobre el règim de permanència

 1. Què és el Règim de permanència?
 2. Disposicions generals que cal tenir en compte
 3. Quin nombre de crèdits de matrícula té la dedicació a temps complet?
 4. Quin nombre de crèdits de matrícula té la dedicació a temps parcial?
 5. Quants crèdits he de superar cada curs acadèmic?
 6. Puc anul·lar o modificar la matrícula?
 7. Si anul·lo la matrícula o algunes assignatures, em retornen els diners?
 8. Si anul·lo la matrícula perquè m'han reassignat una altra plaça, em retornen els diners?
 9. Si anul·lo la matrícula, em guarden la plaça per al curs següent?
 10. De quants anys disposo per a finalitzar els meus estudis?
 11. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?
 12. Què és la convocatòria de gràcia (o extraordinària)? Què és la matrícula extraordinària?
 13. Què s'ha de fer per presentar una sol·licitud de permanència a la UAB?
 14. Si esgoto la permanència d'uns estudis a la UAB, com els podria reiniciar?
 15. Puc canviar de règim de dedicació (temps complet/temps parcial)?
 16. Si he esgotat el règim de permanència a una altra universitat, em compta a la UAB?

 
1. Què és el Règim de permanència?
 
Són les normes de permanència i de progressió de matrícula en els estudis.

Més informació
Normativa sobre règim de permanència aplicable a Graus i Màsters (Títol V) 
 
2. Disposicions generals que cal tenir en compte

 • L’avaluació final d’una assignatura o d’un mòdul es recull en una sola acta de qualificació per curs acadèmic matriculat, independentment del nombre de proves o d’activitats avaluables que hagin conduït a la qualificació que recull aquesta acta.
 • La qualificació de “no avaluable” implica exhaurir els drets corresponents a la matrícula de l’assignatura o el mòdul.
 • Cal matricular les assignatures o els mòduls no superats de formació bàsica o obligatoris abans de matricular-ne de nous.
 • No és obligatori matricular les assignatures o els mòduls optatius que no s'han superat.
Cal destacar que:
 • El nombre de matrícules possibles per assignatura és de 3, més 1 d'extraordinària (en el cas dels Graus).


3. Quin nombre de crèdits de matrícula té la dedicació a temps complet?
 
- Alumnes de primer curs, un mínim de 60 crèdits.
- Alumnes de la resta de cursos, un mínim de 42 crèdits.
- En tots els casos, un màxim de 78 crèdits.
 
En els Màsters oficials, un mínim de 60 crèdits i un màxim de 78 crèdits per any acadèmic.
 
4. Quin nombre de crèdits de matrícula té la dedicació a temps parcial?
 
- Alumnes de primer curs, un mínim de 30 crèdits.
- Alumnes de la resta de cursos, un mínim de 24 crèdits.
- En tots els casos, un màxim de 42 crèdits
 
En els Màsters oficials, un mínim de 30 crèdits i un màxim de 42 crèdits per any acadèmic.
 
5. Quants crèdits he de superar cada curs acadèmic?

En el cas dels Graus la normativa estableix:

-  Un nombre de 30 crèdits que cal superar en les dues primeres matrícules. A efecte de còmput de crèdits, no es consideren com a superats ni els crèdits convalidats ni els reconeguts.
-  Per matricular-se del segon curs, s'ha d'haver superat 12 crèdits de primer.
-  Per matricular-se del tercer curs, s'ha d'haver superat 60 crèdits de primer i segon curs.
-  Per matricular-se del quart curs, s'ha d'haver superat tot el primer curs i 120 crèdits de primer, segon i tercer curs.
-  Per matricular-se del treball de final de grau, cal haver superat els 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis.
 
Disposicions generals que cal tenir en compte (tant en el cas de Graus, com de Màsters oficials):
 
-  La qualificació final es recull en una única acta d'avaluació (febrer o juny).
-  La qualificació “no avaluable” implica exhaurir els drets corresponents a una matrícula.
Cal matricular les assignatures o els mòduls no superats de formació bàsica o obligatoris abans de matricular-ne de nous.

-  No és obligatori matricular les assignatures o els mòduls optatius que no s'hagin superat.


6. Puc anul·lar o modificar la matrícula?

Si vols anul·lar la matrícula o bé modificar-la parcialment, pots presentar una sol·licitud a la gestió acadèmica, en els terminis establerts. La sol·licitud l'has d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre.

Cal destacar que:

 • En el primer termini, pots sol·licitar la modificació d'assignatures del primer i del segon semestres. En el segon termini, només pots sol·licitar la modificació d'assignatures del segon semestre, si no ho has sol·licitat prèviament, i sempre que això no comporti un increment del preu de la matrícula. 
 • Per anul·lar assignatures bàsiques i obligatòries que hagis suspès, has d'anul·lar també les assignatures noves de les quals t'has matriculat.
 • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar per domiciliació bancària, en un únic termini, i no s'afegeix als possibles pagaments que tinguis pendents. El càrrec es produeix a partir de la data de la resolució.
 • Un cop es concedeix l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
 • La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.


7Si anul·lo la matrícula o algunes assignatures, em retornen els diners?

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'han fet per causes imputables a la UAB, o per causes degudament justificades per l'estudiant.

8. Si anul·lo la matrícula perquè m'han reassignat una altra plaça, em retornen els diners?

Quan l'anul·lació de matrícula estigui motivada per una reassignació de plaça del procés de Preinscripció Universitària (quan no hi hagis fet un canvi de preferències, ni una nova preinscripció en convocatòries posteriors).
S'interpreta que aquest procés de Preinscripció Universitària contempla els estudis oficials que s'assignen mitjançant la preinscripció universitària, tant de les Universitats catalanes com d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol, sempre i quan presentis la sol·licitud d'anul·lació de matrícula fins al dia abans de la data establerta en el decret de preus, no queda inclòs l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.
No estan inclosos en aquest procés els estudis de la UNED, ni de la UOC, ni de les universitats privades que no participin en el procés de preinscripció universitària.


9. Si anul·lo la matrícula, em guarden la plaça per al curs següent?

Si has anul·lat totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent en cas d'haver fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la UAB i només una única vegada.

10. De quants anys disposo per a finalitzar els meus estudis?
 

Els estudiants de grau amb dedicació a temps complet disposen, com a màxim, de tres anys més de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis.

Els estudiants amb dedicació a temps parcial disposen, com a màxim, de tres anys addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Si la tipologia de matrícula s'ha modificat durant els estudis, es permet completar en dos anys cada curs en què s'hagin matriculat amb dedicació a temps parcial, amb el ben entès que no es pot superar el màxim temporal establert per als estudiants a temps parcial.

Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 60 crèdits i de quatre anys si es matriculen de complements de formació.

11. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?

Tres convocatòries (per cada matrícula una convocatòria). A la tercera convocatòria, l’estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal.

La no superació de l’assignatura/mòdul en aquestes tres matrícules (convocatòries) té com a conseqüència la pèrdua de la permanència en els estudis.

En el cas dels estudis de Grau, els estudiants tindreu la possibilitat de sol.licitar una matrícula de gràcia (o extraordinària).

12. Què és la convocatòria de gràcia (o extraordinària)? Què és la matrícula extraordinària?

Aquest concepte només existeix per als estudis de Grau i no per als estudis de Màster Universitari.

La normativa acadèmica de la UAB estableix per als estudis de Grau: l’estudiant té dret a formalitzar tres matrícules per a superar una assignatura i, una vegada esgotades, pot sol·licitar-ne una d’extraordinària.

No heu de confondre la matrícula de gràcia (o extraordinària) amb la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer.

13. Què s'ha de fer per presentar una sol·licitud de permanència a la UAB?

S'ha de presentar una sol·licitud a Gestió Acadèmica dirigida al deganat o direcció del centre, en la data que marca el calendari administratiu.
En cas denegatori, es pot presentar un recurs davant del rector o rectora, que resol a proposta del Consell Social.
En cas denegatori,es pot presentar un recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

14. Si esgoto la permanència d'uns estudis a la UAB, com els podria reiniciar?

Únicament podries reiniciar-los provenint d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis.

15. Puc canviar de règim de dedicació (temps complet/temps parcial)?

Es permeten dos canvis de règim de dedicació durant els estudis. Aquest canvi de règim de dedicació s’aplica a l’expedient en el moment de formalitzar la matrícula del curs acadèmic per al qual se sol·licita.

16. Si he esgotat el règim de permanència a una altra universitat, em compta a la UAB?

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica la normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.