Avaluació per compensació

 

Informació general:

Requisits

 

Lloc de presentació de la sol·licitud

L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat: Gestió Acadèmica - Facultat de Ciències de l'Educació - UAB Barcelona

 

Termini de sol·licitud:

Consulteu el calendari de tràmits administratius de la Facultat, apartat Avaluació: calendari administratiu (Apartat avaluació)

 

Formulari

Sol·licitud