Reconeixement de l'experiència professional

Criteris

El reconeixement de l'experiència professional està regulat als punts 2 i 3 de l'article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB.

La Facultat de Ciències de l'Educació estableix uns criteris específics per al reconeixement en cadascun dels graus:

L’estudiant que acrediti experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol podrà sol·licitar el reconeixement d’aquesta experiència com a crèdits de pràcticum.

 1. L’experiència laboral que es reconegui s’ha d’haver desenvolupat en l’etapa d’educació infantil (0-6 anys) i vinculada a les funcions de la professió.
 2. Un dels tres pràcticums que l’estudiant ha de cursar entre segon, tercer i quart (P-II, P-III, P-IV) no podrà ser objecte de reconeixement per aquesta via i s’haurà de fer en una escola de la xarxa de la Facultat.  Per tant, un dels pràcticums no pot ser convalidat, reconegut o fet amb un programa de mobilitat.
 3. Perquè es pugui reconèixer un pràcticum de la titulació del GEI s’haurà d’acreditar experiència laboral com a mínim d’un any acadèmic sencer entès aquest com a jornada completa en el nombre d’hores que realitza l’estudiant.
 4. Per tal que la coordinació de la Titulació o el tutor o la tutora assignat per la Facultat pugui emetre l’informe prescrit, caldrà que l’estudiant presenti una Memòria equivalent a les que es demanen en el pràcticum que es vol reconèixer. Aquesta Memòria es lliurarà en format digital. Ha d’incloure tres parts:
  • Breu resum de  l’experiència laboral acreditada i presentació  del  lloc  de treball que s’està ocupant en l’actualitat. Tasca que s’hi desenvolupa.
  • El marc referencial, el disseny i la realització d’una unitat de programació didàctica (d’entre sis i vuit sessions) aplicada al seu àmbit laboral, seguida de l’avaluació corresponent amb les reflexions que aquesta intervenció li hagi suscitat.
  • Una reflexió argumentada sobre les competències professionals assolides en l’activitat laboral i la justificació del reconeixement dels crèdits.
 5. Un cop valorats els informes i la Memòria esmentats, la Coordinació de la Titulació concertarà una entrevista amb l’estudiant que sol·licita el reconeixement de crèdits, per poder valorar l’aprenentatge que ha assolit en l’experiència laboral que motiva la sol·licitud.
 6. Les entrevistes es convocaran a l'octubre i a l'abril.

La resolució de les sol·licituds es comunicarà durant el mes següent a la seva realització.

 1. L’experiència laboral que es reconegui s’ha d’haver desenvolupat en l’etapa educativa de Primària i vinculada a les funcions de la professió. 
 2. Un dels tres pràcticums que l’estudiant ha de cursar entre tercer i quart (PII, PIV  o PV) no  podrà ser objecte de reconeixement per aquesta via i s’haurà de fer en una escola de la xarxa de la Facultat. Per tant, un dels pràcticums no pot ser convalidat, reconegut o fet amb un programa de mobilitat.
 3. L’estudiant que vulgui reconèixer el pràcticum V haurà de renunciar a fer una menció.
 4. Perquè es pugi reconèixer un pràcticum s’haurà d’acreditar l’experiència laboral durant un any acadèmic sencer, entès aquest com a jornada completa en el nombre d’hores que realitza l’estudiant.
 5. Per tal que la coordinació de la Titulació o el tutor/a assignat per la Facultat pugui emetre l’informe prescrit del punt a), caldrà que l’estudiant susceptible de ser avaluat presenti una Memòria digital equivalent a les que es demanen en el pràcticum que es vol reconèixer. En aquesta  Memòria  l’estudiant  hi  haurà  d’incloure un marc referencial,  la  descripció  del  disseny i la realització d’una unitat de programació didàctica aplicada dins de la seva tasca laboral, seguida de l’avaluació corresponent amb les reflexions que aquesta intervenció li hagi suscitat, així  com   les  competències  assolides  en  l’activitat  laboral  i la  justificació  del reconeixement dels crèdits.
 6. Un cop valorats els informes i la Memòria esmentats, la coordinació de la Titulació concertarà una entrevista amb l’estudiant que sol·licita el reconeixement de crèdits per poder valorar l’aprenentatge que s’ha assolit en l’experiència laboral que motiva la sol·licitud. Aquesta entrevista tindrà un valor concloent per al reconeixement d’aquests crèdits.
 7. Les entrevistes es convocaran a l'octubre i a l'abril.
 8. La resolució de les sol·licituds es comunicarà durant el mes següent a la seva realització.

L’estudiant que acrediti experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol podrà sol·licitar el reconeixement d’aquesta experiència com a crèdits de Pràcticum.

 1. L’experiència laboral que es reconegui s’ha d’haver desenvolupat als diferents àmbits professionals de l’Educació Social i vinculada a les funcions de la professió.
 2. Només es reconeixerà un Pràcticum (I o II) per aquesta via (reconeixement per experiència laboral) sempre i quan el Pràcticum I no hagi estat prèviament convalidat. L’altre haurà de fer-se en un dels centres de la xarxa de la Facultat o en un programa de mobilitat amb un centre amb conveni amb la Facultat.
 3. Perquè es pugui reconèixer un Pràcticum de la titulació d’Educació Social s’haurà d’acreditar experiència laboral com a mínim d’un any acadèmic sencer, entès aquest com a jornada completa en el nombre d’hores que realitza l’estudiant.
 4. Per tal que la coordinació de la Titulació (amb el/la coordinador/a de Pràcticum o un tutor assignat per la Facultat) pugui emetre un informe favorable, caldrà que l’estudiant presenti una Memòria. Aquesta es lliurarà en format digital.
  • Pel Pràcticum I, la memòria ha d’incloure:
   • un portafolis de competències
   • un projecte d’anàlisi i detecció de necessitats en el marc de la seva tasca laboral i,
   • una reflexió de les competències assolides i la seva relació amb les competències de la Titulació.
  • Pel Pràcticum II, ha d’incloure:
   • un portafolis de competències
   • un projecte d’anàlisi i detecció de necessitats, seguit del corresponent marc referencial, el projecte d’intervenció/investigació/innovació que cal dissenyar, desenvolupar i avaluar en el marc de la seva tasca laboral, i
   • una reflexió de les competències assolides i la seva relació amb les competències de la Titulació.
 5. Un cop valorats els informes i la Memòria, la Coordinació de la Titulació concertarà una entrevista amb l’estudiant que sol·licita el reconeixement de crèdits per poder valorar l’aprenentatge que ha assolit en l’experiència laboral que motiva la sol·licitud. Aquesta entrevista tindrà un valor concloent per al reconeixement d’aquests crèdits. Les entrevistes es realitzaran a l'octubre i a l'abril.
 6. La resolució de les sol·licituds es comunicarà, com a màxim, durant el mes següent a la realització de l’entrevista.

 

NOTA PEL DOCUMENT SOBRE PRACTIQUES AL LLOC DE TREBALL:

Si s’ha reconegut un Pràcticum per experiència laboral, l’altre Pràcticum NOMÉS pot fer-se en el lloc de treball sempre i quan sigui en un àmbit de treball diferent al reconegut per experiència laboral.

L’estudiant que acrediti experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol podrà sol·licitar el reconeixement d’aquesta experiència com a crèdits de Pràcticum.

 1. L’experiència laboral que es reconegui s’ha d’haver desenvolupat als diferents àmbits professionals de la Pedagogia i vinculada a les funcions de la professió.
 2. Només es reconeixerà un Pràcticum (I o II) per aquesta via (reconeixement per experiència laboral) sempre i quan el Pràcticum I no hagi estat prèviament convalidat. L’altre haurà de fer-se en un dels centres de la xarxa de la Facultat o en un programa de mobilitat amb un centre amb conveni amb la Facultat.
 3. Perquè es pugui reconèixer un Pràcticum de la titulació d’Educació Social s’haurà d’acreditar experiència laboral com a mínim d’un any acadèmic sencer, entès aquest com a jornada completa en el nombre d’hores que realitza l’estudiant.
 4. Per tal que la coordinació de la Titulació (amb el/la coordinador/a de Pràcticum o un tutor assignat per la Facultat) pugui emetre un informe favorable, caldrà que l’estudiant presenti una Memòria. Aquesta es lliurarà en format digital.
  • Pel Pràcticum I, la memòria ha d’incloure:
   • un portafolis de competències
   • un projecte d’anàlisi i detecció de necessitats en el marc de la seva tasca laboral i,
   • una reflexió de les competències assolides i la seva relació amb les competències de la Titulació.
  • Pel Pràcticum II, ha d’incloure:
   • un portafolis de competències
   • un projecte d’anàlisi i detecció de necessitats, seguit del corresponent marc referencial, el projecte d’intervenció/investigació/innovació que cal dissenyar, desenvolupar i avaluar en el marc de la seva tasca laboral, i
   • una reflexió de les competències assolides i la seva relació amb les competències de la Titulació.
 5. Un cop valorats els informes i la Memòria, la Coordinació de la Titulació concertarà una entrevista amb l’estudiant que sol·licita el reconeixement de crèdits per poder valorar l’aprenentatge que ha assolit en l’experiència laboral que motiva la sol·licitud. Aquesta entrevista tindrà un valor concloent per al reconeixement d’aquests crèdits. Les entrevistes es realitzaran a l'octubre i a l'abril.
 6. La resolució de les sol·licituds es comunicarà, com a màxim, durant el mes següent a la realització de l’entrevista.

 

NOTA PEL DOCUMENT SOBRE PRACTIQUES AL LLOC DE TREBALL:

Si s’ha reconegut un Pràcticum per experiència laboral, l’altre Pràcticum NOMÉS pot fer-se en el lloc de treball sempre i quan sigui en un àmbit de treball diferent al reconegut per experiència laboral.