Peguntes freqüents

Reconeixements

 1. Vull fer una convalidació d’estudis, quins passos he de seguir?
 2. Quins tipus de reconeixement (convalidació) puc sol·licitar en els meus estudis de Grau?
 3. Quins tipus de reconeixement (convalidació) puc sol·licitar en els meus estudis de Màster?
 4. Amb el CFGS que he cursat, puc sol·licitar  reconeixement en els estudis que m’he matriculat?
 5. He fet un Màster propi, puc sol·licitar reconeixement de crèdits en un Màster oficial?
 6. Estic fent uns estudis en una altra Universitat i per reconèixer els estudis que vaig fer en la UAB em demanen els programes/guies docents de les assignatures que vaig realitzar, com els puc obtenir?
 7. Per quines assignatures em poden reconèixer la meva experiència laboral?
 8. On puc trobar la informació referent a les activitats no programades en el pla d’estudis?
 9. Puc sol·licitar un reconeixement de crèdits de la meva titulació de Grau als estudis de Màster que estic cursant? 
 10. Puc sol·licitar un reconeixement de crèdits de la meva titulació de Màster als estudis de Grau que estic cursant?
 11. Quan puc sol·licitar el reconeixement?
 12. Quin cost té la sol·licitud?
 13. Quin cost té la incorporació de les assignatures reconegudes?
 14. Quants crèdits puc reconèixer?
 15. Quina és la qualificació de les assignatures reconegudes?
 16. Es pot sol·licitar el reconeixement d’una assignatura que actualment està matriculada?
 17. La UAB disposa d’alguna oferta a l’estiu per poder completar els crèdits optatius que haig de realitzar a la meva titulació?
 18. Puc sol·licitar reconeixement de crèdits per haver cursat assignatures en anglès?

 


1. Vull fer una convalidació d’estudis, quins passos he de seguir?

Actualment el concepte convalidació s’ha substituït pel de reconeixement de crèdits. Trobaràs informació sobre els diversos tipus de reconeixement a la Consulta 2.


2. Quins tipus de reconeixement puc sol·licitar en els meus estudis de Grau?
 
En els estudis de Grau, es poden sol·licitar els següents reconeixements:
 
-Reconeixement per crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat.
-Reconeixement per crèdits obtinguts en altres ensenyaments superiors (Reconeixement de CFGS)
-Reconeixement per crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris no oficials (Títols Propis)
-Reconeixement per experiència laboral i professional 
-Reconeixement Acadèmic per activitats no programades en el pla d’estudis

 • Formació en llengües
 • Activitats universitàries culturals, esportives, de solidaritat i cooperació i representació estudiantil.
 • Altres activitats amb caràcter docent organitzades per la universitat

 

3. Quins tipus de reconeixement  puc sol·licitar en els meus estudis de Màster?

En els estudis de Màster, es poden reconèixer crèdits mitjançant:

-Reconeixement per crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat
-Reconeixement per crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris no oficials (Títols Propis)

4. Amb el CFGS que he cursat, puc sol·licitar reconeixement en els estudis de què m’he matriculat?

Consulta els CFGS que es reconeixen en els Graus de la Facultat d’Educació                
 
5. He fet un Màster propi, puc sol·licitar reconeixement de crèdits en un Màster oficial?

Sí. Es podran reconèixer crèdits sempre que hi hagi una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre les assignatures d’ambdós plans d’estudis.

6. Estic fent uns estudis en una altra Universitat i per reconèixer els estudis que vaig fer en la UAB em demanen els programes o les guies docents de les assignatures que vaig realitzar, com els puc obtenir?

Pots descarregar-te de la web http://ddd.uab.cat/ els programes o guies docents de les assignatures que has cursat. Posteriorment hauràs de passar per Gestió Acadèmica per a que segellem aquesta documentació. Si no trobes algun programa/guia docent, pots dirigir-te a la Biblioteca d’Humanitats o a la Gestió acadèmica, per veure si el tenim en format paper.

7. Per quines assignatures em poden reconèixer  la meva experiència laboral?
 

Els crèdits reconeguts en concepte d’experiència laboral es computen en el nou expedient com a pràctiques de la titulació.

Més informació 


8. On puc trobar la informació referent a les activitats no programades en el pla d’estudis?

Al web de la UAB hi ha un apartat per consultar totes aquestes activitats, organitzades per tipologia i curs en el què s’imparteixen. Pots consultar-ho aquí.

També pots consultar l’oferta d’estiu dintre del programa UAB Barcelona Summer School: hi ha la possibilitat de fer fins a 36 crèdits ECTS per incorporar-los a l’expedient com assignatures optatives. Les assignatures cursades dintre d’aquest programa no poden formar part del pla d’estudis que estiguis cursant i s’incorporen a l’expedient sense qualificació numèrica, és a dir, el resultat quedarà reflectit com a APTE o NO APTE. Pots consultar la informació aquí

9. Puc sol·licitar un reconeixement de crèdits de la meva titulació de Grau als estudis de Màster que estic cursant?

No. Els estudis universitaris oficials, s’han d’haver cursat en l’àmbit d’uns altres estudis de màster universitari o de segon cicle de l’anterior ordenació dels estudis. En el cas d’estudis de 1r i 2n cicles, només es poden reconèixer els crèdits corresponents a assignatures del 2n cicle d’aquests estudis.

10. Puc sol·licitar un reconeixement de crèdits de la meva titulació de Màster als estudis de Grau que estic cursant?

Sí, però només si es tracta d’un màster que hagis finalitzat i estiguis en disposició de títol.
 
11. Quan puc sol·licitar el reconeixement?

Cal seguir els terminis establerts en el calendari administratiu de la Facultat de Ciències de l’Educació. La sol·licitud cal presentar-la a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació.

12. Té cost la sol·licitud de reconeixement?

En el cas del Reconeixements i/o Transferència de crèdits, reconeixement per experiència laboral així com el Reconeixement de CFGS, l’establert per a cada curs acadèmic pel Decret de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya. En el cas del Reconeixement Acadèmic, no es paga aquesta taxa.

13. Quin cost té la incorporació de les assignatures reconegudes?

El preu del crèdit reconegut s’estableix, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya.

14. Quin nombre de crèdits es reconeix en cada cas?
 
Segons la naturalesa del crèdits a reconèixer.
 
15. Quina és la qualificació de les assignatures reconegudes?

En el cas dels reconeixements per ensenyaments oficials cursats anteriorment es manté la qualificació original. Tot els altres reconeixements s’incorporen amb la qualificació d’ APTE.

16. Es pot sol·licitar el reconeixement d’una assignatura que actualment està matriculada?

Sí, sempre i quan l’assignatura no hagi estat avaluada. En el moment en què es recull la resolució, s'ha d'emplenar un full per tal d’anul·lar l’assignatura afectada i així poder incorporar-la com a reconeguda. En aquest casos tindreu dret al reintegrament de la quantitat abonada per la matrícula d’aquesta assignatura i només abonareu el preu establert per cada crèdit reconegut.

17. La UAB disposa d’alguna oferta a l’estiu per poder completar els crèdits optatius que haig de realitzar a la meva titulació?

Sí, pots consultar l’oferta del programa UAB Barcelona Summer School, on podràs escollir assignatures de 6 crèdits amb la possibilitat de fer fins a 36 crèdits ECTS, tingues en compte però que no pots cursar dintre d’aquest programa assignatures que pertanyin al teu pla d’estudis, hauràs d’escollir d’entre la resta de l’oferta. Més informació >

 

18. Puc sol·licitar reconeixement de crèdits per haver cursat assignatures en anglès?

Sí. Pots obtenir reconeixement acadèmic addicional per la formació en terceres llengües. El reconeixement màxim per a la formació en terceres llengües serà de 12 crèdits.

Sempre i quan l'assignatura no pertanyi a una titulació orientada a la formació en aquesta llengua o bé formi part d'un mínor en formació de llengües, podràs obtenir el reconeixement en el següents casos:

•    Estada en una universitat estrangera dins d'un programa de mobilitat, cursant un mínim de 30 cr. en anglès.
•    Superació d'assignatures impartides en anglès incloses en els plans d'estudis de les titulacions de la UAB, a raó de 1,5 crèdits per cada assignatura de 6 crèdits. Si curses un grau amb docència en anglès, el màxim de crèdits que es poden reconèixer per aquest procediment és de 6.

Has de consultar l’apartat d’idiomes a la informació sobre reconeixement acadèmic de crèdits

 


Consulta el Quadre Resum de Reconeixements en estudis de Grau
Consulta el Quadre Resum de Reconeixements en estudis de Màster
Consulta el Quadre Resum de Reconeixement de formació en  llengües
Consulta la Taula d’equivalències entre els nivells d’idioma d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència