Títols oficials (Doctor)

Les autosol·licituds de títols seran tramitades al Ministeri fins el dia 29 de juliol i s'enviarà el certificat substitutori del títol en format PDF amb signatura electrònica.

Les sol·licituds posteriors a aquesta data s'enviaran al Ministeri a partir de l'1 de setembre.

Durant el mes d'agost aquesta Escola romandrà tancada. Qualsevol dubte i/o aclariment el podeu fer arribar per correu a ed.titols@uab.cat i a partir de l'1 de setembre us donarem resposta.

Amb la superació de la defensa de la tesi doctoral, podràs obtenir el Títol de Doctor/a per la UAB.

Podràs fer la sol·licitud de títol un cop l'estat del teu expedient sigui el de "tancat en disposició de títol".

En cas que hagis sol·licitat la menció doctor/a internacional o la menció doctor/a industrial, rebràs un correu electrònic notificant-te la resolució.

A continuació trobaràs els procediments, les sol·licituds, la normativa, l'import de les taxes i d'altra informació complementària, tant per sol·licitar el títol de Doctor/a com el seu duplicat.

 

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Has de fer l'autosol·licitud del títol per Internet. Consulta més informació en aquest enllaç.

Documentació que has de presentar

 • Els/Les doctors/es que tinguin DNI o NIE, no és necessari que l'aportin, ja que interoperem les dades des de l'Escola.
 • Els/Les doctors/es que sol·licitin el títol de doctor/a amb Passaport, cal que aportin una fotocòpia compulsada (amb segell original) del document vigent. Cal que la fotocòpia del passaport estigui compulsada, bé per l'Escola de Doctorat, o per qualsevol ens de la UAB -com ara els departaments-, o per les Ambaixades o Consolats. També es pot enviar per correu intern o per correu postal.
 • Còpia del carnet de família nombrosa, si s'escau. Els membres de família nombrosa especial, estan exempts d'aquest pagament. Els membres de família nombrosa general tenen una exempció del 50% del preu corresponent.
Per tal d'obtenir el Document de Consentiment per a la Consulta i Obtenció de Documents de Carnet de Família nombrosa i Certificat de discapacitat, cal omplir aquest document i enviar-lo a ed.titols@uab.cat.

Tingues en compte:

 • S'ha de fer constar en els noms i cognoms: accents, espais, guionets i les partícules ("y", "i", "de", "del", "de la") que uneixin el primer cognom o ambdós cognoms, les quals es posaran darrere el nom o el primer cognom, segons correspongui i així quedaran reflexades a la cartolina del títol. En cas que hi hagi errors, s'haurà de fer un duplicat amb el corresponent pagament de taxes per part de la persona interessada.
   
 • Cal indicar a l'aplicatiu d'autosol·licitud com vols que et lliurem el certificat substitutori del teu títol:
  • Presencialment, per a la qual cosa cal que demanis cita prèvia abans de venir (cal que t'identifiquis amb el teu DNI, NIE o passaport).
  • Per correu postal. S'enviarà a l'adreça que consti a l'autosol·licitud.
  • Si necessites el Certificat Substitutori en PDF, cal que envïs un correu a ed.titols@uab.cat.
 • Has de revisar que el teu correu estigui actualitzat, ja que un cop arribi el títol t'ho comunicarem exclusivament a través d'aquest canal.
 • En cas de ser proposat/da per obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat, és imprescindible fer la sol·licitud del Títol de Doctor/a amb anterioritat a la proposta.
 • Si vols demanar l'homologació del títol de doctor/a de la UAB en un altre país, et recomanem que demanis un certificat específic per a l'homologació del títol. Consulta la informació en aquest enllaç.

L'import de la taxa d'expedició del títol de doctor/a per al curs 2019/2020 és de 218,15 €.

Procés

Un cop gravada la sol·licitud de títol, l'Escola de Doctorat la tramita al Ministeri. Aquest tràmit d'enviament al Ministeri pot durar unes 48 h. Cal tenir també en compte que la pàgina de gestió del Ministeri no està activa durant la primera setmana de cada mes, ni el mes d'agost, ni els períodes de Nadal i de Setmana Santa.

Un cop el Ministeri ens dóna resposta, l'Escola de Doctorat et lliurarà el Certificat Substitutori del Títol (en català, castellà i anglès) que té una validesa d'un any fins que arribi el Títol original.

Si necessites la legalització del títol, a partir de l'endemà de sol·licitar-lo, hauràs de seguir el mateix procediment que per als títols.

Títols antics dels RD 778/1998 i 185/1985

Per sol·licitar títols d'aquests Reials Decrets has de contactar amb ed.titols@uab.cat.

Recollida

Recorda que si canvies d'adreça de correu electrònic, cal que ens ho notifiquis, de manera urgent, a ed.titols@uab.cat.

L'Escola de Doctorat et lliurarà el títol de doctor/a durant la Cerimònia de lliurament de títols de Doctor/a que s'efectua dos cops a l'any a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les dates previstes són:

 • 3 de juliol de 2020 (divendres) Cancel·lada!
 • 20 de novembre de 2020 (divendres)
 • 21 de maig de 2021 (divendres)
 • 19 de novembre de 2021 (divendres)
 • 20 de maig de 2022 (divendres)
 • 18 de novembre de 2022 (divendres)
 • 19 de maig de 2023 (divendres)
 • 17 de novembre de 2023 (divendres)

Rebràs la corresponent invitació a l'acte quan el títol hagi arribat a la universitat.

Excepcionalment:
També podràs recollir el títol personalment a l'Escola de Doctorat, amb el DNI o passaport, sempre després que hagis rebut l'e-mail on es notifica que l'Escola de Doctorat ja disposa del teu títol de Doctor/a. Per fer-ho així, cal demanar cita prèvia.

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

Pots autoritzar la recollida a una tercera persona, portant un poder notarial fet a aquest efecte. Si el poder notarial s'ha fet fora de l'Estat espanyol ha d'estar legalitzat via diplomàtica. Les oficines consulars d'Espanya disposen de serveis notarials que poden lliurar aquest poder notarial al Consolat d'Espanya més proper al teu domicili, sense que sigui necessària la seva legalització. El poder notarial pot presentar-se en català, castellà o anglès. Pots obtenir més informació de la legalització de documents estrangers aquí
MOLT IMPORTANT: Un cop recollit el títol, si es vol legalitzar, cal que el títol estigui signat per la persona que l'ha sol·licitat.

Enviament del títol de Doctor/a a l'Ambaixada, Consolat, Delegacions i Subdelegacions del Govern: cal fer arribar una sol·licitud dirigida a la Cap d'Unitat de l'Escola de Doctorat, mitjançant l'adreça de correu: ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

L'enviament d'un títol oficial comporta l'abonament d'una taxa de 50,00 € independentment de la seva destinació.
Aquesta taxa s'ha d'ingressar al c/c:

IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

S'haurà d'enviar a ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms):

 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE vigent.
 • Fotocòpia de la transferència dels 50,00 € de la taxa d'enviament.
 • Domicili postal i telèfon de contacte.
 • Ambaixada, Consolat, Delegació o Subdelegació del Govern d'Espanya on es vol rebre el títol.

Tingues en compte que les transferències bancàries poden generar despeses (sobretot si es fan des de l'estranger), tant des de l'entitat financera d'origen com des de l'entitat financera de destí. Aquestes despeses van a càrrec del sol·licitant, per tant, comprova que la quantitat transferida coincideix amb la de l'import de la taxa, més les despeses bancàries, i el canvi de moneda, si escau.

El tràmit d'enviament pot trigar entre 3 i 6 mesos.

Termini de recollida:

El títol podrà ser recollit durant 5 anys a partir de la data de notificació, d'acord amb el període establert per normativa.

Legalització del títol:

Els títols es lliuren sense legalitzar. El tràmit de legalització és a càrrec de la persona interessada.

Consulta la informació sobre la legalització del títol, que és necessària si ha de tenir efectes fora de l'Estat espanyol.

Per tramitar-ho, s'ha de presentar el títol a les oficines de l'Alta Inspecció d'Educació:

Delegació del Govern a Catalunya:
Alta Inspecció d'Educació
C/ Bergara, 12 - 1º
08002 Barcelona
Telèfon: 93 520 96 03

Sol·licitud de títol de Doctor
Taxes de Doctorat curs 2019-2020
Taxes de Doctorat curs 2018-2019
Protocol per la publicació en el BOE en cas de pèrdua de títol

Motius pels quals pots sol·licitar l'expedició d'un duplicat d'un títol oficial:

 • Modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.), posterior a la data de pagament de les taxes d'expedició.
  En aquest cas, caldrà que formalitzis una nova sol·licitud d'expedició de títol oficial, que aportis el document oficial on hi figuri la modificació i, novament, hauràs de fer efectives les taxes d'expedició.

 • Pèrdua del títol original
  Per tramitar un duplicat per pèrdua cal que el centre sol·liciti el comprovant de pagament a l'estudiant i la còpia del BOE on s'ha publicat la pèrdua. No obstant això, per tal de tramitar el duplicat del títol a l'aplicació, ha d'haver transcorregut un mes des de la publicació de l'anunci al BOE. Les despeses originades per la publicació de l'anunci al BOE seran a càrrec de la persona interessada.

 • Destrucció o deteriorament del títol original
  En els casos en què la destrucció sigui total (per exemple, un incendi), cal que la persona interessada adjunti còpia del BOE on s'ha publicat la pèrdua, així com l'informe dels bombers.
  En els casos de destrucció parcial, caldrà que aporti el títol original per tal de realitzar la seva anul·lació, així com la còpia de la publicació en el BOE.

 • Robatori
  Per tramitar un duplicat per robatori, cal que l'interessat adjunti còpia del BOE on s'ha publicat la pèrdua i la denúncia en què es faci esment del robatori del títol.

 • Concessió de premi extraordinari
  Aquest tipus de duplicat no et genera cap pagament addicional perquè si obtens un premi extraordinari estàs exempt de pagar les taxes d'expedició de títol oficial (article cinquè de l'Ordre de 8 de juliol de 1988). En el nou títol es modifica la data d'expedició, que passa a ser la de la concessió del premi.
  En cas d'haver curst el doctorat sota el RD 185/1985 o el RD 778/1998, caldrà que lliuris el títol original de Doctor, si és que ja l’havies recollit.


Preu

Els preus públics sobre les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els ha establert la Generalitat de Catalunya.


Documentació que has de presentar

 • Full de sol·licitud, que et lliurarà l’Escola de Doctorat (cal demanar cita prèvia).

  Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

 • Fotocòpia del DNI o del passaport, que haurà de ser vigent.
 • Original o fotocòpia compulsada del carnet de família nombrosa, si escau.
 • Original del títol, si escau
 • Comprovant original del pagament del preu públic per a l'expedició del títol universitari oficial. Les persones que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació i els membres de família nombrosa de segona categoria, estaran exempts d'aquest pagament. Els membres de família nombrosa de primera categoria, tindran una exempció del 50% del preu corresponent.


Forma de pagament

Mitjançant targeta bancària, en el terminal de punt de venda de l’Escola de Doctorat o mitjançant un ingrés al compte: 0182 6035 4302 0160 9886.
Si fas una transferencia des de l’estranger (et recomanem que tinguis en compte les comissions de l’entitat bancària d’origen i la de destí), necessitaràs l’IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886.


Procés

L’Escola de Doctorat et lliurarà el resguard corresponent a la teva sol·licitud. Aquest resguard l'hauràs de presentar quan recullis el títol. Quan el títol estigui imprès se't trametrà la corresponent notificació perquè passis a recollir-lo.


El títol el podrà recollir

 • la persona interessada, que s'haurà d'identificar per mitjà del DNI o del passaport
 • una altra persona que hagi estat autoritzada per ella mitjançant poder notarial. També caldrà que presenti fotocòpia del DNI de la persona interessada.

Així mateix, podràs sol·licitar per escrit la remissió del títol a una oficina consular espanyola, si resideixes a l'estranger, o a la delegació del Ministeri d'Educació i Cultura més propera al teu domicili.


Termini per a recollir el títol

El termini de recollida d'un títol oficial són cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació, el títol es destruirà.
 

Sol·licitud de títol de Doctor
Transitòria: Normativa de Doctorat general (Decret 778/98)
Taxes de Doctorat curs 2019-2020
Taxes de Doctorat curs 2018-2019
Protocol per la publicació en el BOE en cas de pèrdua de títol