Cursos de Formació

El CERec ofereix en la mida de les seves possibilitats formació sobre temes relacionats amb la ètica de la recerca adreçada a personal tècnic, estudiants i investigadors/es del campus.

A banda de sessions especifiques realitzades sota demanda, la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional de la UAB ofereix els següents cursos impartits per membres del CERec:

 • Codi de Bones Pràctiques: La UAB disposa un Codi de bones pràctiques en la recerca (CBPR) que presenta un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca, inclosa la formació i supervisió de joves investigadors. En aquest curs es presenten els valors fonamentals que guien la recerca a la UAB (llibertat, honestedat i responsabilitat) així com les bones pràctiques en cadascuna de les dimensions de la recerca (els projectes, la gestió de les dades, els grups de recerca, les publicacions, la transferència a la Societat). Es tracta d’un curs pràctic que inclou la resolució de casos d’interès.
 • L’ètica de la recerca als programes de doctorat de la UAB: inclós a l’oferta de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional. En aquesta acció formativa es presentarà el Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de la UAB, el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals i es valoraran quines accions serien necessàries per contemplar adecuadament aquestes dimensions en la recerca doctoral. Destinat a coordinador/es dels programes de doctorat de la UAB.
  • Objectius.
   • Incorporar les recomanacions del Codi de Bones Pràctiques en la Recerca i del Reglament Europeu de Protecció de Dades en la investigació que es duu a terme en els programes de doctorat de la UAB.
   • Presentar el Codi de Bones Pràctiques als coordinador/es dels programes de doctorat de la UAB.
   • Valorar quines accions són especialment importants en cadascun dels programes.
   • Consensuar un conjunt d’accions comunes a tots els programes de doctorat.
 • Bones pràctiques de recerca i integritat de la recerca a la UAB: Curs d'autoprenantatge. L'objectiu d'aquest programa és transmetre als investigadors d'inici de carrera les seves responsabilitats com a futurs científics, inclosa la consciència i la capacitat per tractar qüestions relacionades amb la integritat de la recerca i l'ètica de la recerca en un sentit més ampli alhora que es promou una conducta responsable de la recerca. Els investigadors d'inici de carrera tindran l'oportunitat d'aprendre principis ètics i aplicar-los als problemes que trobaran durant la seva activitat professional com a investigadors.
Formació Experimentació Animal:
 • Bones pràctiques orientades a reduir la severitat del procediments d’experimentació animal: inclós a l’oferta de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional. En aquesta acció formativa es donaran a conèixer les metodologies i tècniques disponibles per refinar els Procediments d’experimentació amb animals, en la línia del concepte de les 3Rs (la tercera de les quals és “Refinar”) i la recerca del benestar animal. Destinat a PDI i PAS –tècnic especialista, mitjà o superior- que treballi amb animals d’experimentació i requereixi formació continuada per al manteniment de la capacitació per a treballar amb animals d’experimentació (Orden ECC/566/2015, BOE-A-2015-3564).
  • Nombre d'hores: 10
  • Objectius:
   • Formació continua per al manteniment de les competències de la funcions a, b, c i d en relació al ús d’animals d’experimentació.
   • Conèixer i aplicar les bones pràctiques orientades a reduir la severitat dels procediments d’experimentació amb animals.
   • Conèixer com valorar el grau de severitat d’un procediment.
   • Conèixer com establir mesures correctores adients.
   • Conèixer com implementar adequadament mesures correctores.
   • Valorar l’impacte de les mesures correctores en el grau de severitat d’un procediment.
 • Millora i gestió dels protocols de supervisió en animals de laboratori: Curs de formació per personal UAB per a l'actualització de coneixements en la gestió de protocols de supervisió d'animals de laboratori (funcions a, b, c i d).

  • Nombre d'hores: 20
  • Objectius:
   • Formació continua per al manteniment de les competències de la funcions a, b, c i d en relació al ús d’animals d’experimentació.
   • Millora en la gestió de protocols de supervisió, les mesures correctores que s’apliquen segons el tipus d’estudi.
   • Com implantar els criteris de punt final.
   • Planificació d'estudis incloent el pla d’estudi i la llibreta d'estudi per a la recollida de dades.
   • Avaluació retrospectiva dels projectes.
     
 • Refinament en la manipulació dels animals de laboratori: Curs de formació per personal UAB per a la millora i el refinament en la manipulació d'animals de laboratori de diferents especies (funcions a, b, c i d).
  • Nombre d'hores: 10
  • Objectius:
   • Formació continua per al manteniment de les competències de la funcions a, b, c i d en relació al ús d'animals d'experimentació.
   • Millora en la manipulació d’animals de laboratori, fent referència al refinament i els procediments habituals per procurar el millor benestar possible dels animals.