Protecció de dades

Protecció de Dades

La Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal exigeix que els fitxers que continguin aquestes dades es declarin a una Agència de protecció de dades i es garanteixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la llei (coneguts com a drets ARCO). En aquest sentit, la CEEAH demana que els procediments d’investigació humana disposin del corresponent registre excepte en els casos en els que les dades personals s’anonimitzin automàticament de forma irreversible.
 

Legalització de fitxers de dades personals a l'APDCat

Autoritat Catalana de Protecció de dades

Recomanacions per l’anonimització de dades personals

Protecció de dades de la UAB (Data Protection officer)

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

Diagrama de flux en relació a la Protecció de dades personals:
Diagrama protecció de dades