Presentació

Moltes de les malalties que causen patiment no tenen tractament. Tant la comprensió del funcionament del cos i de la progressió de les malalties, com la recerca de cures o tractaments, comporta molts anys de treball i esforç. Hi ha un consens científic irrefutable que continua sent essencial per al progrés mèdic dur a terme algunes d’aquestes recerques amb animals per a experimentació.
 
Per què necessitem estudis d'animals en recerca bàsica?

Els investigadors de la UAB estudien problemes de salut com el càncer, accidents cerebrovasculars com lictus, la malaltia cardíaca, la diabetis, la malaltia d'Alzheimer, la malaltia de Parkinson, els trastorns relacionats amb l'estrès, l’autisme, la depressió i altres malalties que causen patiment i mort.

Aquesta recerca ajuda a desenvolupar tractaments i cures que milloren tant la nostra vida com la dels animals que ens envolten. Una gran part d’aquest coneixement es pot adquirir a través de la recerca amb cèl·lules o teixits aïllats en els cultius, o fins i tot a través de simulacions per ordinador basades en dades que prèviament s’han establert a partir d'estudis amb animals. Malgrat tot, quan és necessari, l'ús responsable d'animals en la recerca pot proporcionar informació valuosa que fa avançar el coneixement científic d'una  manera que no és possible mitjançant els mètodes alternatius.  Aquesta creença es reflecteix en la llei, que permet la recerca amb animals només sota circumstàncies específiques, i que estableix regulacions estrictes sobre l'ús i la cura dels animals.

A la UAB el personal que participa en activitats de recerca amb animals per a experimentació i altres finalitats científiques o docents ha de disposar de l’acreditació corresponent com a investigador o experimentador, segons escaigui. Així mateix, els investigadors han de sol·licitar i obtenir l’autorització de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB per a cadascun dels procediments experimentals en els quals s’emprin animals per a experimentació i altres finalitats científiques o docents.


Animals de laboratori i benestar animal

Amb la convicció que encara és necessària l'experimentació amb animals per avançar en el coneixement dels correlats biològics que ens ha de permetre salvar o millorar la qualitat de ls nostra vida, la UAB considera que l’ús limitat i regulat d’animals per a finalitats científiques està justificat.

Totes les persones de la UAB implicades en la recerca esmercen tots els seus esforços per minimitzar tant el nombre d'estudis amb animals com l'estrès causat als animals durant els procediments. Amb aquesta finalitat, s'aplica el principi de les “tres erres" (reduir, refinar i reemplaçar) en el disseny i l’execució dels experiments. Així doncs, el nombre d'animals utilitzats en cada experiment es redueix al mínim requerit (reducció); l'execució dels experiments i la manipulació dels animals s'optimitzen de manera que els animals pateixen el mínim estrès possible (refinament); i, si es pot, els experiments amb animals se substitueixen per mètodes alternatius (substitució).

Aquesta aplicació va més enllà de la interpretació original , més centrada en l’aplicació de les "tres erres" només en el context de l'elecció dels mètodes i les tècniques. La Directiva 2010/63/UE relativa a la protecció dels animals utilitzats per a fins científics amplia el refinament per cobrir també tota la cria i la cura dels animals, és a dir, per garantir el refinament durant l’estabulació , la cria i la cura fins i tot si l'animal no està passant per un procediment científic. Ala UAB, en tots els procediments tots els animals per a fins científics són atesos per veterinaris amb experiència i cuidadors qualificats.

Compromesa amb l'aplicació de les “tres erres”, la UAB també  difon i fomenta entre els seus investigadors les directrius ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) que foren  desenvolupades com a part d'una iniciativa del National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) per millorar el disseny, l'anàlisi i la divulgació de la recerca amb animals, maximitzant la informació publicada i minimitzant els estudis innecessaris.

Animals utilitzats en la UAB: compromís de transparència (COSCE)  

El convenciment que la informació sobre l’ús dels animals per a experimentació i altres finalitats científiques o docents és una eina clau per a la comprensió no tan sols dels beneficis, sinó també dels perjudicis i les limitacions que comporta aquest tipus de recerca, ha motivat que la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), que agrupa més de setanta societats científiques en representació de 40000 científics espanyols, hagi promogut l’anomenada Propuesta COSCE”. 

La UAB dona suport i s’adhereix a aquest acord de transparència sobre l’ús d’animals en experimentació científica que defensa que aquesta informació ha de ser realista tant en la descripció dels resultats com en l’impacte en el benestar animal i les possibles consideracions ètiques que aquesta pràctica comporta.

Amb aquest ferm convenciment, la UAB publica en aquest web la informació estadística relativa a la utilització d’animals, que inclou tant la informació sobre la severitat real dels procediments, com sobre el nombre d'animals i les espècies utilitzades en els procediments experimentals en els quals s’empren animals per a experimentació i altres finalitats científiques o docents dels quals són responsables els investigadors de la nostra universitat i altres centres adherits.

Vicente Martínez, membre de la CEEAH ha realitzat un treball de recerca sobre els animals utilitzats en docència i la valoració de la percepció dels estudiants universitaris: