Biobancs

Biobancs

El RD 1716/2011, de 18 de novembre, que estableix el funcionament dels biobancs defineix aquestes instal·lacions com a establiments (públics o privats) que contenen mostres biològiques d’origen humà amb finalitats de recerca biomèdica i que tenen com a funció la compartició d’aquestes mostres entre els investigadors interessats. En aquest sentit, i en funció de la seva vocació de servei públic, cal que el consentiment dels subjectes donants de les mostres es faci amb ple coneixement d’aquesta circumstància i en termes amplis en quant a l’ús i l’objectiu de la recerca que s’hi durà a terme. El grau d’indeterminació d’aquest consentiment variarà en funció dels objectius del Biobanc i quedarà plasmat en el corresponen consentiment informat (model).