Presentació

El CERec du a terme una tasca d’assessorament sobre els aspectes ètics de la recerca a tots els investigadors que presenten un projecte d’investigació per a la seva avaluació o bé que ho sol·licitin expressament.

El CERec fa periòdicament sessions de divulgació i sensibilització sobre les dimensions ètiques de la recerca al campus de la UAB.

En col·laboració amb l’Escola de doctorat, presenta el Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB en les sessions de formació de competències transversals i assessora els docents que tracten els temes ètics a les titulacions de la UAB.

En el document Dimensions ètiques de la recerca els tutors i tutores de treball de recerca de Grau i Màster disposen d’orientacions per valorar els aspectes ètics de tota investigació.