Capacitació per personal usuari d'animals d'experimentació

Tot el personal que participa en un procediment d'experimentació amb animals haurà d'estar reconeguda la seva capacitació pel Departament de Territori i Sostenibilitat. El personal que manipula animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, ha de rebre la formació adequada i disposar, per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, del reconeixement de la capacitació per realitzar de manera autònoma, una o vàries de les funcions següents:

a. Funció per tenir cura dels animals
b. Funció d'eutanàsia dels animals
c. Funció de realització dels procediments
d. Funció de disseny dels projectes i procediments
e. Funció de responsable de la supervisió "in situ" del benestar i les atencions dels animals
f. Funció de veterinari designat

 

Sol·licitar la Capacitació

L'acreditació s'haurà de sol·licitar abans de participar en un procediment d'experimentació animal.

La tramitació l'ha de fer personalment el sol.licitant presencialment en qualsevol oficina de la OGE o telemàticament. Podeu consultar tota la informació a la web de la Generalitat.

Documentació

Per tal d'acreditar-se, s'haurà de lliurar, juntament amb la Sol.licitud de la Generalitat, la següent documentació

 1. Diploma del curs de formació reconegut1
 2. Acreditació dels continguts del curs de formació2
 3. Certificat del centre sobre la superació del treball sota supervisió3
 4. Títol universitari4
 5. Títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplin els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència5
 6. Documentació acreditativa de coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics, incloent-hi la docència6
 7. Còpia del NIF/NIE, en cas que hagi denegat la seva obtenció

1 Per a totes les funcions, excepte en la de veterinari designat si presenta documentació que demostri coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics, incloent-hi la docència; i les de tenir cura dels animals, eutanàsia i realització de procediments, si té títol de formació professional o certificat de professionalitat, que reculli els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
2Només per a cursos realitzats a l'estranger.
3Per a les funcions de tenir cura dels animals, eutanàsia i realització de procediments, excepte si té títol de formació professional o certificat de professionalitat.
4Per a les funcions de disseny de projectes i procediments, supervisió “in situ” del benestar animal i veterinari designat.
5Per a les funcions de tenir cura dels animals, eutanàsia i realització de procediments, sense més requisits addicionals.
6Per a la funció de veterinari designat com a alternativa al diploma del curs reconegut en la funció de veterinari designat.

Requisits

Funció per tenir cura dels animals (a) / Funció d'eutanàsia dels animals (b) / Funció de realització dels procediments (c)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquestes funcions es requereix el compliment d'algun dels requisits següents:

 1. Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplin els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
 2. Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, i el desenvolupament d'un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per realitzar cada funció de manera autònoma.

Funció de disseny dels projectes i procediments (d)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquesta funció es requereix el compliment dels requisits següents:

 1. Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.
 2. Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

També podrà obtenir la capacitació per aquesta funció qui disposi d'un títol de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, diferents dels indicats en el 'número 1', i que superin els cursos als quals es refereix el 'número 2', sempre que aquests cursos incloguin un mòdul addicional sobre fonaments de biologia i fisiologia animal, orientat a l'espècie o grup d'espècies involucrades.

Funció de responsable de la supervisió "in situ" del benestar i les atencions dels animals (e)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquesta funció es requereix el compliment dels requisits següents:

 1. Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.
 2. Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

Funció de veterinari designat (f)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquesta funció es requereix el compliment dels requisits següents:

 1. Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents que permeti l'exercici de la veterinària.
 2. Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març*.

 


*Es podrà exceptuar la superació d'aquests cursos a qui demostri documentalment coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics o docents, equivalents als resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció.

Analogies per a la capacitació del personal usuari d'animals d'experimentació

Tots els investigadors i experimentadors acreditats d’acord amb el Decret 214/1997, poden sol·licitar la reacreditació (reconeixement per la capacitació) per poder considerar anàloga la seva qualificació com personal usuari d’animals d’experimentació segons les següents funcions de l’article 15.2 del Real Decreto 53/2013:

a. Funció per tenir cura dels animals (antics cuidadors)
b. Funció d'eutanàsia dels animals (antics experimentadors)
c. Funció de realització dels procediments (antics experimentadors)
d. Funció de disseny dels projectes i procediments (antics investigadors)
e. Funció de responsable de la supervisió "in situ" del benestar i les atencions dels animals (antics assessors en benestar animal)
f. Funció de veterinari designat