Presentació de projectes per avaluar

L'OH-CEEA-UAB pot avaluar projectes que hagin estat avaluats favorablement tant pel CEEA de la UAB com per qualsevol altre comitè d’experimentació animal.
 
La sol·licitud d’avaluació de l’OH-CEEA-UAB és diferent segons el cas:

Investigadors externs a la UAB i a l'Esfera UAB

L’investigador extern que vulgui que l’OH-CEEA-UAB avaluï el seu projecte com a òrgan habilitat ha de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a oh.ceea@uab.cat.
 
Des de la Secretaria de la CEEAH s'enviarà un formulari (OH001 Sol·licitud) a l’investigador, per sol·licitar totes les dades necessàries i comunicar els requisits de l'OH-CEEA-UAB.
 
L’investigador ha de retornar el formulari OH001 completat, adjuntant en format .pdf el projecte i els procediments associats.

Investigadors de la UAB i de l'Esfera UAB

En el cas d’investigadors de la UAB o de l'Esfera UAB, en entrar el projecte a l’aplicació del CEEA-UAB pera l'avaluació, podran escollir si volen que l’OH-CEEA-UAB sigui l’òrgan habilitat que avaluï el projecte (enviant la sol·licitud per correu electrònic a oh.ceea@uab.cat).
 
Gestió comú als dos casos:

L'OH-CEEA-UAB es reuneix com a mínim un cop al mes i tanca l’ordre del dia una setmana abans de la reunió. Els acords presos a les reunions estan recollits en actes que aixeca la secretària de l’OH-CEEA-UAB.

Un cop feta la reunió, s’emet un informe per cadascun dels projectes avaluats, en els quals es comunica si l'avaluació és favorable, desfavorable o si es requereix informació de l’investigador responsable. Aquest informe el signen el president i la secretària de l'OH-CEEA-UAB.

Si s'avalua favorablement el projecte, l'OH-CEEA-UAB comunica a la Generalitat l’avaluació i el resultat del projecte. La Generalitat envia a l'OH-CEEA-UAB l’autorització amb un número d’ordre i un període de vigència per desenvolupar el projecte.

Si a l’informe es demana una avaluació retrospectiva, es comunica a l’investigador en el mateix informe quins documents es demanaran i quan, per poder fer-la.

Tota la documentació relacionada amb el projecte s’arxiva durant un període de tres anys.

Manual de l'Òrgan Habilitat.