Presentació

Presentació Ètica

La UAB forma part i subscriu l’European Code of Conduct for Resarch Integrity de l’ALLEA (All European Academies). A més es regeix pel Codi de bones pràctiques en la recerca (CBPR) aprovat pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2020, el qual estableix els principis rectors de la bona pràctica científica.

En aquesta web es poden trobar definicions i recursos relatius a la promoció de la integritat científica: