Presentació

El Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estat autoritzat per la Generalitat de Catalunya (òrgan competent), a realitzar l’avaluació i l’avaluació retrospectiva, com a òrgan habilitat, de projectes d’experimentació amb animals. Segons l’expedient OH/003/2016 del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha designat el CEEA com a òrgan habilitat, OH-CEEA-UAB.
 
Aquest òrgan està regulat pel seu reglament, aprovat el 23 de març de 2017 pel Consell de Govern, i pel Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, i aplica les tarifes aprovades pel Consell Social per a la prestació dels seus serveis.
 
Un projecte d’experimentació amb animals ha d'eser avaluat, en primer lloc, per un comitè d’experimentació animal (CEA) i, després, un òrgan habilitat ha d'avaluar favorablement el projecte perquè es pugui dur a terme. L'OH-CEEA-UAB pot avaluar els projectes que procedeixin tant de l’avaluació del CEEA de la UAB, com d’altres comitès. Cada investigador és lliure de presentar el seu projecte a qualsevol òrgan habilitat.
 
 L'OH-CEEA-UAB avaluarà el projecte basant-se en els requisits de l’article 34 del Reial decret 53/2013 i remetrà al sol·licitant un informe amb el resultat de l’avaluació.
 
L'OH-CEEA-UAB farà l’avaluació retrospectiva d’aquells projectes que incloguin procediments severs o moderat (si així s’ha establert en l’autorització) i en els casos que, en l’avaluació del projecte, s'hagi cregut convenient. En aquesta avaluació retrospectiva, l’investigador ha de presentar la documentació recollida durant la recerca i així l’OH podrà avaluar:
 

  • si s’han aconseguit els objectius del projecte,
  • el patiment dels animals,
  • el nombre i les espècies utilitzades,
  • la severitat,
  • la millora per reemplaçament, reducció i refinament.
 
L'OH-CEEA-UAB ha de remetre un informe anual detallat de les seves activitats a l’òrgan competent (Generalitat), en el qual constin tots els projectes que hagi avaluat, o avaluat retrospectivament. Tota aquesta documentació ha d’estar a disposició de l’òrgan competent durant tres anys.