Presentació

Presentació

La UAB, en qualitat d’universitat pública, té entre els seus objectius la formació dels ciutadans, la generació  de coneixement i la seva transferència a la societat. Segons els seus estatuts (estatuts de la UAB) la UAB es compromet a dur a terme aquesta tasca amb respecte a la normativa vigent en cada moment, als estàndards ètics promoguts pels codis internacionals així com als valors de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

 

Per assolir aquests objectius, la UAB disposa d’un Comitè d'Ètica en la Recerca (CERec), creat en Junta de Govern de 20 d'octubre de 1994, i que té com a objectiu donar suport a la recerca científica realitzada a la UAB. Són funcions d’aquest Comitè avaluar els procediments d’experimentació amb animals (tasca duta a terme pel Comitè d’ètica de l’experimentació animal -CEEA-) avaluar procediments que inclouen experimentació o investigació amb humans i assessorar en la dimensió ètica de la recerca al personal investigador, mitjançant accions de formació i divulgació. En aquest sentit, el CERec va promoure l’acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2013 pel qual s’aprovà el Codi de bones pràctiques en la recerca, que promou un conjunt de recomanacions per tal de garantir el rigor, l’honestedat i la responsabilitat en la recerca realitzada a la UAB.  

 

El CERec forma part de la Red de Comités de Ética de las Universidades Españolas (RCE) des de els seus inicis.

 

El CERec es reuneix mensualment per avaluar els projectes de recerca presentats mitjançat aquesta aplicació.