Consentiments informats

Consentiments informats Humana

El consentiment informat, que inclou una informació entenedora dels objectius i les implicacions de la investigació, és un instrument per a fer co-partíceps de la recerca als subjectes d’investigació i s’ha de recollir en tots els casos. Aquests consentiments han de preveure l´ús d’imatges, dades personals, cessions de les dades a tercers (especialment si són països fora de la Unió Europea), l’eventual publicació de les dades bàsiques en obert un cop finalitzat el projecte, la capacitat de retirar-se de la recerca sense donar explicacions i sense conseqüències de cap mena, entre d’altres qüestions.

 

En els casos en els que obtenir consentiment escrits pot ser contraproduent pels objectius de la recerca, com el cas de poblacions àgrafes o vulnerables, és possible obtenir consentiments orals sempre que es respectin els mateixos criteris d’informació i autonomia de les persones participants. Aquests consentiments orals s’han de custodiar de la mateixa forma que els consentiments signats i garantir-ne la traçabilitat.
 

En el cas d'enquestes en línia, fins i tot si son anònimes, caldrà recollir el consentiment mitjançant una acció explícita per part del participant que indiqui que s’hi està d'acord a participar. Aquests registres s'han de custodiar de forma separada i segura.

 

Es presenten a continuació alguns exemples de Consentiments Informats. Cada proposta de Consentiment Informat pot especificar condicions addicionals:


Veure també: