Drets de les persones interessades

El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la llibre circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), referma els drets que l’actual Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament (RD 1720/2007) atorguen a les persones titulars de les dades, i n’afegeix d’altres, amb la finalitat d’enfortir les garanties dels drets i les llibertats de les persones interessades.
 
 

  • Accés: les persones interessades tenen dret a obtenir de la UAB informació sobre si està tractant dades personals que l’afectin, i, si és així, a accedir-hi.
 
  • Rectificació: les persones interessades tenen dret a obtenir de la UAB la rectificació de les dades personals inexactes o excessives que l’afectin, així com a que siguin completades les seves dades incompletes.
 
  • Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir de la UAB la supressió de les dades personals que l’afectin quan siguin inadequades o excessives, i en la resta dels casos previstos a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en matèria de protecció de dades.
 
  • Oblit: quan la informació referida a una persona física hagi estat feta pública, la UAB, sempre que estigui obligada a la supressió de les dades, informarà als responsables que estiguin tractant les dades de la sol·licitud de la persona interessada de suprimir-ne qualsevol enllaç, còpia o rèplica.
 
  • Limitació del tractament: Les persones titulars de les dades tenen dret a exigir al responsable del tractament que es limitin els tractaments de les dades personals que l’afectin en els supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
 
  • Portabilitat: quan la base jurídica del tractament sigui el consentiment o l’execució d’una relació negocial, i el tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats, les persones interessades tenen dret a rebre del responsable del tractament les dades personals que els afectin en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a terceres persones sense que el responsable del tractament s’hi pugui oposar.
 
  • Oposició: quan el consentiment no sigui la base legitimadora del tractament, les persones interessades tenen dret a demanar que no es duguin a terme tractament determinats de les seves dades de caràcter personal per motius relacionats amb la seva situació particular.