Reconeixement als representants d'estudiants


RECONEIXEMENT DE CRÈDITS ALS REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS
 
Podeu reconèixer 1 o 2 crèdits ECTS per curs acadèmic acreditant 25 o 50 hores de dedicació de l’estudiant, respectivament. La tipologia dels crèdits reconeguts serà de crèdits optatius i constaran a l’expedient com a reconeguts amb la qualificació d’Apte/a; no comptabilitzaran a efectes de còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic.

El pla d'estudis dels Graus en Educació Infantil, en Educació Primària i en Pedagogia estableix que l'estudiant ha de superar 30 crèdits optatius, però li dóna la possibilitat de cursar fins a 36 crèdits. De manera que els estudiants que vulguin fer menció puguin utilitzar aquests 6 crèdits addicionals per reconeixement acadèmic, com per exemple la representació estudiantil…

En el cas del Grau en Educació Social el pla estableix que l’estudiant ha de superar fins a 54 crèdits optatius, 30 dels quals els pot utilitzar per obtenir una menció i la resta per cursar altres optatives del Grau, per reconeixement acadèmic (com ara la representació estudiantil)...

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Facultat, el vicedeganat d’estudiants verificarà l’assistència dels representants a les diferents reunions mitjançant la consulta de les actes de cadascuna de les reunions i farà pública la llista dels representants que tenen dret al reconeixement de crèdits per la seva tasca de representació d’estudiants. El llistat es podrà consultar en aquesta mateixa web el mes durant la 1a setmana de juny.
 
En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Universitat, els estudiants s’adreçaran a l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB a través del seu correu electrònic (o.coordinacio.institucional@uab.cat) per sol.licitar el certificat que acredita el període en què han estat membres dels òrgans col.legiats generals de la UAB (Consell de Govern, Claustre i comissions del Consell de Govern).

Criteris per a la baremació de les hores computables:

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Facultat podeu trobar informació sobre el procediment que se seguirà i els criteris per a la baremació de les hores computables en aquest enllaç.

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Universitat els criteris per a la baremació de les hores computables seran els que trobareu en aquest enllaç.
 
Presentació de la sol·licitud de reconeixement acadèmic:

En el cas d’estudiants de la Facultat amb càrrecs de representació que constin als següents llistats podran sol·licitar el reconeixement acadèmic:


Llistat d'estudiants de la Facultat amb càrrecs de representació i que no arriben al còmput mínim d'hores per poder sol.licitar aquest reconeixement:Lloc de presentació de la sol·licitud:


Gestió Acadèmica del centre
 
Termini de sol·licitud:


Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol al juliol podran presentar la seva sol·licitud durant el mes de juny.
Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol a finals de setembre podran presentar la seva sol·licitud durant la primera quinzena de setembre.
La resta d’estudiants podran sol·licitar-ho a partir del mes de novembre i fins a finals de maig del següent any.

Incorporació a l'expedient del reconeixement:

Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient acadèmic després d'abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen els preus acadèmics a les universitats públiques catalanes:

1. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne en aquell mateix moment a la mateixa Gestió Acadèmica.

2. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne amb posterioritat utilitzant el servei de Secretaria virtual (http://sia.uab.cat), en un dels terminis de modificació de matrícula o en el termini de matrícula.
 
Formulari de sol.licitud:

Sol.licitud de reconeixement acadèmic

Normativa:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Títol IV: Transferència i reconeixement de crèdits, Capítol III. Del reconeixement de crèdits, Secció 3a. Del reconeixement de crèdits en els estudis de grau cursats en activitats no programades en el pla d’estudis, Subsecció 2a Reconeixement en les titulacions de grau per activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, Article 239. Reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil (Article modificat per acord de Consell de Govern de 7 de juliol de 2022)

Normativa UAB pels delegats de classe

Al següent enllaç trobareu informació del vostre interès relativa a la Participació Estudiantil