Procés i convocatòries

L'avaluació consisteix en valorar l'assoliment dels objectius formatius d'una titulació a partir dels criteris que es marquin per a cada assignatura. Es tracta d'un procés continuat que no impedeix l'establiment d'un examen final, però que no es pot basar únicament en aquest per obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Els criteris i el mètode de qualificació s'han de fer públics abans de l'inici de les activitats lectives, ja que no podran ser modificats durant el curs.

Cada grup de matrícula d'una assignatura tindrà assignat un professor (que ha de tenir docència en aquella assignatura) responsable d'aplicar adequadament aquests criteris i pautes d'avaluació i de donar la qualificació final als estudiants.

Objecte d'avaluació
El sistema d'avaluació s'ha d'adaptar a les característiques de les activitats formatives programades, i s'ha d'haver definit en les guies docents de l'assignatura o del mòdul respectives. Tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació s'haurà de fer pública abans de la matrícula, a través de les guies docents respectives.

Resultats
Els resultats de les activitats d'avaluació s'han de donar a conèixer en els terminis fixats per cada centre. En finalitzar el període lectiu, el professor de cada grup de l'assignatura recollirà en una única acta les qualificacions qualitatives i numèriques.

Les qualificacions emprades per la UAB seran les de l'escala 0-10, amb un únic decimal. Es considera superada una assignatura quan la qualificació mínima és de 5,0. Una vegada superada una assignatura no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

Matrícula d'honor
La menció de matrícula d'honor es pot atorgar a aquells estudiants que obtenen una qualificació igual o superior a 9.0. El nombre de matrícules d'honor no podrà ser superior al 5 % dels estudiants matriculats en una assignatura. Si el total de matriculats és inferior a 20 es podrà atorgar una sola matrícula d'honor.

Les assignatures cursades en un programa d'intercanvi en les quals s'hagi obtingut la qualificació de matrícula d'honor també seran incorporades a l?expedient acadèmic amb la qualificació de matrícula d'honor.

No avaluable
Quan es considera que l'estudiant no ha pogut aportar evidències d'avaluació que permetin una qualificació global de l'assignatura o del mòdul, a l'acta es consignarà la qualificació d'aquesta assignatura com a no avaluable.

Les optatives abandonades no es tenen en consideració per al càlcul de la nota mitjana global de l'expedient acadèmic.

Convocatòries
Els estudiants tenen el dret a ser avaluats de totes les assignatures de les quals estan matriculats. A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o del mòdul en el cas dels màsters podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

La convocatòria extraordinària de final d'estudis consisteix en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de l'assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Per poder sol·licitar la convocatòria extraordinària cal estar matriculat de tots els crèdits necessaris per a finalitzar els estudis.

En cas que l'estudiant es trobi en la tercera matrícula d'una assignatura, podrà sol·licitar l'avaluació d'aquesta convocatòria davant un tribunal format per tres professors nomenats pel degà. Com a mínim, un dels professors ho ha de ser de la matèria corresponent.

Convocatòria de gràcia (o matrícula extraordinària): Aquest concepte només existeix per als estudis de Grau i no per als estudis de Màster Universitari. La normativa acadèmica de la UAB estableix per als estudis de Grau: l’estudiant té dret a formalitzar tres matrícules per a superar una assignatura i, una vegada esgotades, pot sol·licitar-ne una d’extraordinària. No heu de confondre la convocatòria de gràcia (o matrícula extraordinària) amb la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007