Normatives

NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS ARMARIETS D’AUTOGESTIÓ

L’objecte d’aquesta normativa és regular l’ús dels armariets d’autogestió.

Ubicació

Passadís de la Gestió Acadèmica i Suport Logístic.

Finalitat Facilitar un espai d’autogestió a l’alumnat de l’Escola per guardar, diàriament i de forma puntual, objectes personals propis.

Característiques:

- 20 armariets grans

- 48 armariets petits amb endolls per la càrrega de dispositius electrònics

Ús i Accés

L’accés i ús dels armariets s’ajustarà a les normes generals següents:

1. La persona usuària, accepta la normativa en el mateix moment que en fa ús dels mateixos.

2. L’alumnat de l’Escola d’Enginyeria podrà destinar l’armariet a guardar-hi objectes personals.

3. Queda expressament prohibit utilitzar els armariets per dipositar-hi aquells objectes que, per les seves característiques o composició, puguin ser considerats perillosos, nocius o que atemptin contra la salut de les persones.

4. Els armariets estaran a disposició de l’alumnat des de mitja hora després de l’obertura del centre fins a mitja hora abans del tancament del mateix.

Funcionament

1. Cada armariet funciona amb un codi de 4 xifres, triat per la persona usuària en el moment de tancar-lo. Caldrà memoritzar el codi introduït per poder obrir l’armariet posteriorment.

2. Diàriament els armariets quedaran oberts a les 8h del matí de forma automàtica i el seu contingut quedarà desprotegit i a l’abast de qualsevol usuari.

3. Els objectes no retirats per l’usuari, que arribin a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic (GAiSL) romandran a disposició de la persona propietària a partir de les 48h de ser recollits fins als 30 dies posteriors de la data del dipòsit. Per la seva reclamació, s’haurà d’identificar prèviament l’objecte i omplir i signar un formulari específic disponible a la GAISL.

Responsabilitats

1. En utilitzar els armariets, l’alumnat es fa responsable del contingut, del bon úsi de la conservació d’aquest.

2. L’Escola d’Enginyeria no es responsabilitza de la pèrdua, furt, custòdia o deteriorament dels objectes dipositats en els armariets, així com de les possibles anomalies dels aparells causades per avaria elèctrica.

Seguretat

1. L’Administració de centre podrà requerir a les persones usuàries dels armariets la mostra dels objectes dipositats en els mateixos, per comprovar-ne el seu ús, quan tingui indicis suficients per deduir que no s’utilitzen per a les finalitats establertes.

NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DE LES SALES DE TREBALL 

L’objecte d’aquesta normativa és regular l’ús de les sales de treball. 

Ubicació aula Q6/1012 

 • Sala de Treball 1 (Q6/1014), Sala de Treball 2 (Q6/1014.A), Sala de Treball 3 (Q6/1015) 

Finalitat 

Facilitar uns espais a l’alumnat i professorat de l’Escola per a finalitats acadèmiques. 

Característiques i equipament 

3 sales de treball en grup (màxim 4 persones) 

Consideracions tècniques, les 3 cabines disposen de: 

 • Televisió Toshiba de 55” amb un comandament 

 • Pc HP de sobretaula prodesk i5 amb webcam i windows 10 

 • Una taula i 4 cadires 

Ús i accés 

L’accés i l’ús de les sales de treball s’ajustarà a les normes generals següents: 

 • Les persones usuàries, accepten la normativa en el mateix moment que en fan ús de les mateixes. 

 • L'ús de les sales de treball és per a finalitats exclusivament acadèmiques. 

 • Estan pensades perquè els usuaris puguin fer-ne ús, en el següent ordre de prelació:  

▪ Professor amb alumnes que es reuneixin per motius docents. 

▪ Alumnes per a la realització de pràctiques docents o treballs en grup. 

 • Usuaris: estudiants de qualsevol grau/màster, professors i persones autoritzades.  

Funcionament 

 • El seu horari de dilluns a dijous és de les 8.30 del matí a les 20h del vespre, i els divendres de les 8.30 del matí a les 19h del vespre. 

 • Cal fer la reserva amb un mínim de 48 hores en el següent enllaç

 • Cal passar a recollir/retornar la clau i el comandament de la tv a la Gestió Acadèmica i de Serveis, i deixar el DNI de la persona que ha fet la reserva i se’n fa responsable, també del material que hi ha. 

 • Les sales de treball han d’estar ocupades com a mínim per 2 persones. L’incompliment d’aquesta premissa suposarà l’obligatorietat de deixar lliure la sala de treball. 

Responsabilitats 

 • La sala de treball és responsabilitat dels usuaris mentre la tinguin en ús.  

 • L’usuari es fa responsable de conservar les sales de treball en bon estat, sense canviar ni afegir-hi mobiliari. Als espais de treball en grup s’ha de procurar parlar en veu baixa i fer poc soroll per no molestar la resta d’usuaris. No està permès fumar, menjar ni beure. Els telèfons mòbils han d’estar en silenci.  

 • En cas de no ocupació de la sala després de 10 minuts d'inici de la reserva, aquesta quedarà anul·lada. 

 • És responsabilitat de l'usuari que la sala quedi tancada i en perfectes condicions per ser utilitzada pels usuaris següents. 

 • La no devolució o pèrdua de la clau o el deteriorament dels equipaments pot comportar sanció. 

 • En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’usuari perdrà el dret a la utilització d’aquests espais.  

 • L’Escola no es fa responsable de la pèrdua dels objectes deixats a les sales de treball durant el seu ús.  

 • Tota persona que accedeixi a l’ús de les televisions de les cabines haurà de tenir coneixements suficients.  

 • Per qualsevol problema en l’ús cal adreçar-se a la Gestió Acadèmica i de Serveis: 93 581 35 89.