Junta Permanent

Junta Permanent

Funcions de la Junta de l'Escola, però delegades a la Junta Permanent per Reglament:

 • Aprovar el pla docent i vetllar per l'organització de la docència.
 • Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost al final de cada exercici.
 • Resoldre, a proposta dels coordinadors i coordiandores d'estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i àrees de coneixement o especialitats relatius a l'adjudicació de docència d'assignatures. 

Funcions de la Junta d'Escola, però delegades a la Junta Permanent en la sessió de Junta d'Escola del 15 de desembre de 2010:

 • Convocar les eleccions a la direcció.
 • Elaborar els projectes de plans d'estudis. 
 • Participar de l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de la seva supressió.
 • Informar de la creació, modificació o supressió de departaments i de l'adscripció de centres que imparteixin titulacions assignades a l'Escola.
 • Proposar el nomenament de doctors/es honoris causa.
 • Crear comissions.
 • Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de seccions.
 • Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables. 

Llistat membres Junta Permanent