Història de l'Escola

Història de la Factultat

Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona

L'Escola d'Enginyeria va ser inaugurada formalment el dia 28 d'abril de 1998, mitjançant el decret de la Generalitat de Catalunya del 4 de maig de 1998 (105/1998); el seu director era el Dr. Francesc Serra Mestres. L'activitat acadèmica es va iniciar el curs 1998-1999 a l'edifici de la Facultat de Ciències de la UAB, però des del curs 2000-2001 les activitats acadèmiques es desenvolupen al nou edifici Q, adaptat a les necessitats docents i de recerca específiques de les enginyeries.


L'Escola acull la majoria dels estudis d'enginyeria que actualment ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament en els àmbits de l’enginyeria informàtica, l’enginyeria de telecomunicacions i electrònica, enginyeria química, la gestió aeronàutica, la gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles i l'enginyeria de dades. 


Els estudis d'enginyeria a la UAB ja s'impartien molt abans de la fundació de l'Escola. De fet, la creació de l'Escola va ser una conseqüència de la vocació de la UAB per fer uns estudis d'enginyeria de qualitat en els camps més avantguardistes.
 


Des del 1972 la UAB ofereix els estudis d'Enginyeria Informàtica, llavors llicenciatura en Ciències (secció Informàtica, Pla 01/07/1976), la qual fou capdavantera a l'Estat Espanyol i la primera a Catalunya en el camp universitari. Successivament, la titulació es va anar renovant amb diferents revisions del pla d'estudis: Pla 5: 01/07/1976, modificació: 30/01/1982, Pla 57: 01/06/1992, Pla 176: 27/11/1997, Pla 471: 20/11/2001.En la línia d'aplicar les metodologies docents més avançades, el curs 2004-2005 es va posar en marxa el Graduat en Tecnologia (Informàtica), un títol propi de 180 crèdits ECTS nascut del primer cicle d'Enginyeria Informàtica. Aquest grau donava competències per a accedir als nous estudis de màster que estaven apareixent en el marc de convergència al l'espai europeu d'educació superior. Es va tractar d'una experiència pilot de gran valor acadèmic que va néixer amb la voluntat de començar a caminar cap a l'adaptació dels estudis a l'EEES.


El febrer de 1993 es van engegar els estudis d'Enginyeria Electrònica (Pla 13/01/93), que inicialment es van fer conjuntament amb la Universitat de Barcelona, de manera que els estudiants podien escollir assignatures optatives de qualsevol de les dues universitats. Més tard, quan es va reformar el pla d'estudis (Pla 445: 12/10/2000), es van separar en dues titulacions independents. Enginyeria Electrònica era una titulació de segon cicle i es nodria principalment d'estudiants procedents del primer cicle de Física i d'Enginyeria Informàtica, així com de diferents enginyeries tècniques. Cal ressaltar que va ser el primer cop que, d'una manera explícita i oficial, aquesta mena d'estudis es van impartir fora d'una Escola d'Enginyeria Industrial.Els estudis d'Enginyeria Química es van iniciar el curs 1993-1994 (BOE 10-8-95; ordre del 4-5-95), un any després de la publicació en el BOE de les directrius generals pròpies d'aquesta nova titulació. D'aquesta manera es complia una llarga reivindicació de crear uns estudis propis d'Enginyeria Química a partir dels ensenyaments que s'impartien a l'especialitat de Química Industrial de la llicenciatura en Ciències (secció Químiques, Facultat de Ciències de la UAB). El pla d'estudis del 2002 (BOE 22-8-02) pretenia compaginar la formació d'enginyers químics generalistes (assignatures obligatòries comunes amb les Universitats de Barcelona i Politècnica de Catalunya) amb la possibilitat d'especialitzar-se en dos dels camps emergents de l'Enginyeria Química, com són l'Enginyeria Bioquímica i l'Enginyeria Ambiental
.

El curs 2001-2002 es va començar a impartir els estudis d'Enginyeria de Materials (Pla 22/11/2001) com a una titulació de segon cicle que donava continuïtat a estudis com el primer cicle de Física, Enginyeria Tècnica de Mines, entre d'altres. Aquest estudis responien a l'experiència que havia acumulat la nostra universitat en aquest camp i a les col·laboracions amb l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona al campus de Bellaterra.
 
Aquell mateix curs es van posar en funcionament els estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Sistemes Electrònics, Pla 22/11/2001), titulació de primer cicle que també oferia la possibilitat d'accedir als estudis de segon cicle d'Enginyeria Electrònica i d'Enginyeria de Telecomunicació.L'Enginyeria de Telecomunicació es va posar en marxa el curs 2004-2005 (Pla 24/10/2003), oferint una manera natural continuar els estudis de Telecomunicació després de l’enginyeria técnica
 
Durant el mateix curs 2004-2005 també es van iniciar els estudis propis de Graduat en Gestió Aeronàutica (Pla 14/07/2004), amb la inestimable ajuda de la Embry Riddel Aeronautical University dels EEUU, i que tenien un únic precedent a l’Estat Espanyol a la Universitat Autònoma de Madrid
.

El curs 2004-2005 es van incorporar a l'Escola els estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat de Química Industrial, Pla 20/06/2006) procedents de l'Escola de Mollet i que funcionaven en règim d'adscripció a la Universitat Politècnica de Catalunya des del 1996.Durant el curs 2005-2006 es va posar en funcionament, conjuntament amb la Facultat de Ciències, la doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (Pla 14/07/2005)
 
Adicionalment, i com estendards de l'adaptació de la nostra universitat a l'EEES, el curs 2006-2007 es van posart en funcionament els nous estudis de màster del programa oficial de postgrau en Enginyeria: el màster en Informàtica Avançada i el màster en Micro i Nanoelectrònica, ambdós orientats a la recerca.


Finalment, el curs 2010-2011 es van iniciar els nous estudis de grau adaptats a l’EEES d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria Química i Gestió Aeronàutica, els qual s’imparteixen actualment juntament amb els màsters d’Enginyeria Ambiental i Biològica, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Gestió Aeronàutica, Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, i Visió per Computador.

El curs 2017-2018 es va crear un nou grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, atenent a les demandes de la societat en professionals formats en aquest àmbit. El curs 2018-2019 es posà en funcionament un altra grau propi en Enginyeria de Dades.