Equip de Direcció

Els òrgans de govern de l'Escola d'Enginyeria són la Junta d'Escola, la Junta Permanent i el director amb el seu equip.
 


La Junta d’Escola és l'òrgan màxim de representació de l'Escola, el qual escull el director i el seu equip, elabora, aprova i modifica (si escau) el Reglament de l'Escola i les línies generals d'actuació. Està formada pel director, el secretari de l'Escola, els professors amb dedicació a temps complet i que imparteixen docència a l'Escola, per una representació del professors amb dedicació a temps parcial, dels becaris postgraduats, dels estudiants de tercer cicle i dels altres estudiants (amb la mateixa proporció, com a mínim, que en el Claustre General), i per una representació del personal d'administració i serveis de l'Escola.


La Junta Permanent, delegada de la Junta d'Escola, és l'òrgan ordinari de govern i de gestió de l'Escola. Està formada pel director i els membres del seu equip, els directors de departament, una representació dels estudiants, una representació del personal d'administració i serveis i l'administrador del centre.El Director exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del centre i té la representació de l’Escola. Aquest compta amb l’assistència dels Sotsdirectors per a un millor desenvolupament de les seves funcions, que juntament amb el Secretari d’Escola, formen l’Equip de Direcció.


Organització de l'Escola
 • Director: Ian Blanes Garcia
 • Sotsdirectora d’Economia, Espais i Qualitat: Maria Aránzazu Uranga del Monte
 • Sotsdirectora d’Acció Acadèmica: Francisca Blánquez Cano
 • Sotsdirectora d’Alumnat i Mobilitat: Cristina Fernández Córdoba
 • Sotsdirectora de Gènere i Relacions amb Secundària: Aura Hernández Sabaté
 • Sotsdirector de Promoció, Comunicació i de Relacions amb Entitats: Francesc Xavier Roca Marva
 • Secretari: Jordi Gonzalez Sabaté

 1. Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments i col·laborar en l'organització d'activitats de postgrau i de formació continuada.

 2. Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels ensenyaments que s’hi imparteixen i el compliment de les obligacions docents del professorat.

 3. Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis de la seva competència.
 4. Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de l’administració i serveis de l’Escola, en els termes previstos al Títol III dels Estatuts.
 5. Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
 6. Establir relacions entre departaments i altres facultats o escoles per tal d’assegurar la coordinació de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
 7. Formular als departaments suggeriments en matèria d’aplicació i desenvolupament dels plans d’estudi.
 8. Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació de seccions que coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions.
 9. Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d’expedients, i convalidació i altres processos de gestió acadèmica.
 10. Participar en els processos d’avaluació de la qualitat i promoure la millora de la qualitat de les activitats d’ensenyament.
 11. Promoure activitats culturals, formatives i d'extensió universitària.
 12. Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
 13. Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
 14. Proposar la creació, modificació i supressió de departaments i centres.
 15. Conèixer l’activitat investigadora dels departaments que hi imparteixen docència i facilitar-ne la difusió.
 16. Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixin.