Equip de Direcció

Els òrgans de govern de l'Escola d'Enginyeria són la Junta d'Escola, la Junta Permanent i el director amb el seu equip.
 


La Junta d’Escola és l'òrgan màxim de representació de l'Escola, el qual escull el director i el seu equip, elabora, aprova i modifica (si escau) el Reglament de l'Escola i les línies generals d'actuació. Està formada pel director, el secretari de l'Escola, els professors amb dedicació a temps complet i que imparteixen docència a l'Escola, per una representació del professors amb dedicació a temps parcial, dels becaris postgraduats, dels estudiants de tercer cicle i dels altres estudiants (amb la mateixa proporció, com a mínim, que en el Claustre General), i per una representació del personal d'administració i serveis de l'Escola.


La Junta Permanent, delegada de la Junta d'Escola, és l'òrgan ordinari de govern i de gestió de l'Escola. Està formada pel director i els membres del seu equip, els directors de departament, una representació dels estudiants, una representació del personal d'administració i serveis i l'administrador del centre.El Director exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del centre i té la representació de l’Escola. Aquest compta amb l’assistència dels Sotsdirectors per a un millor desenvolupament de les seves funcions, que juntament amb el Secretari d’Escola, formen l’Equip de Direcció.