Comissió d'Igualtat

Comissió d'Igualtat

Funcions de la Comissió d'Igualtat Delegada, a més de les que la Comissió d'Igualtat de la UAB pugui fixar:

 

 • Coordinar la implementació, seguiment i avaluació dels successius Plans d’Igualtat de la UAB en l'Escola d'Enginyeria.
 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat, així com del principi d’igualtat en l'Escola d'Enginyeria.
 • Impulsar i supervisar polítiques universitàries de prevenció i actuació davant possibles situacions i actituds discriminatòries.
 • Promoure la transversalitat de gènere, així com la sensibilització i la formació de la comunitat de l'Escola d'Enginyeria en matèria d’igualtat.
 • Elaborar propostes d'activitats en matèria d'igualtat.
 • Informar i assessorar sobre les activitats i les decisions institucionals en matèria de polítiques d'igualtat, i recollir les propostes que es facin des de l'Escola d'Enginyeria.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’igualtat pel Consell de Govern i l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió en el IV Pla d'acció per a la igualtat de gènere.

 

Membres de la Comissió d’Igualtat:

 

 • Director/a de l'Escola: Ian Blanes
 • Sots-director/a encarregat/da d'aspectes de gènere: Aura Hernández
 • Responsable de polítiques d'igualtat: Francesc Aulí
 • Director/a Departament (o persona en qui delegui): Carles Pedret
 • Coordinador/a titulació (o persona en qui delegui): Javier Martín
 • Dues persones del sector estudiants: Joana Alonso, Laia Vilardell, Gil Ben (suplent)
 • Dues persones del Sector PAS: Mari Carmen Cosano, Jose Augusto Morillas, Begoña Valle (suplent), Marta Mora (suplent).

 

Adreça de contacte: igualtat.enginyeria@uab.cat