Coordinació de Titulacions

Des de el punt de vista de la seva activitat docent, l'Escola d'Enginyeria s'estructura en seccions. Cada secció coordina els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions. D'aquesta manera, és funció de la secció participar en tots els aspectes relacionats amb la docència de les titulacions que engloba.


La Junta de Secció és l'òrgan superior de representació de la secció. Ha d'estar formada pel Coordinador d'Estudis corresponent, qui la presideix. Els Coordinadors/es d'Estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a l'Escola; pel Sotscoordinador d'Estudis (en cas que n'hi hagi). El/La Coordinador/a d'Estudis pot ser assistit pel Sotscoordinador/a d'Estudis; per una representació dels departaments que imparteixen docència a la secció; per una representació dels estudiants de la secció, i pel gestor acadèmic - o persona en qui delegui - en representació del personal d'administració i serveis.


Cada Junta de Secció pot ser assistida per una Comissió de Docència, formada per una representació dels professors i una representació dels estudiants, que té sota la seva responsabilitat l'aplicació correcta del pla d'estudis, solucionar els problemes i atendre les queixes dels estudiants, dels professors o d'altres membres de la secció sobre qüestions de docència i fer l'assignació, quan escaigui, dels alumnes als tutors respectius. Cada secció està presidida pel corresponent Coordinador d'Estudis. El funcionament d'aquests òrgans està regulat pel Reglament de la Secció corresponent.

En el moment actual, l'Escola es troba estructurada en les següents seccions:
 
  • Secció d'Enginyeria de Dades
  • Secció d'Enginyeria Informàtica
  • Secció d'Enginyeria en Telecomunicació
  • Secció d'Enginyeria Química
  • Secció de Gestió Aeronàutica
  • Secció de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 
Els Coordinadors/es d'Estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a l'Escola. El/La Coordinador/a d'Estudis pot ser assistit pel Sotscoordinador/a d'Estudis.

 
Coordinació del Grau en Enginyeria Informàtica
  Jordi Pons
+34 93 581 34 90
jordi.pons@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció en Computació del Grau en Enginyeria Informàtica
  Ramon Baldrich
+34 93 581 25 92
ramon.baldrich@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció d'Enginyeria del Software del Grau en Enginyeria Informàtica
  Daniel Ponsa Mussarra
+34 93 581 24 40
daniel.ponsa@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció de les Tecnologies de la Informació del Grau en Enginyeria Informàtica
  Sergi Robles Martínez
+34 93 581 23 95
sergi.robles@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció d'Enginyeria de Computadors del Grau en Enginyeria Informàtica
  Juan Carlos Moure López
+34 93 581 35 39
juancarlos.moure@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de 1r i 2n del Grau en Enginyeria Informàtica
   
 
 
 

 

 
Coordinació Grau Enginyeria Química
  Montserrat Sarra
+34 93 581 27 89
montserrat.sarra@uab.cat
 
 
Sotscoordinació Grau Enginyeria Química
  Teresa Gea Leiva
+34 93 581 26 94
teresa.gea@uab.cat
 

 
Coordinació del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
  Antoni Morell Perez
+34 93 586 82 39
antoni.morell@uab.cat
 
 
Coordinació de Grau en Enginyeria Electrònica Telecomunicació
  Javier Martín Martínez
+34 93 581 35 14
javier.martin.martinez@uab.cat
 

 
Coordinació Grau en Enginyeria de Dades
  Eduardo Cesar Galobardes
+34 93 581 26 14
Eduardo.Cesar@uab.cat
 
 
Sots-Coordinació Grau en Enginyeria de Dades
  Debora Gil Resina
+34 93 581 23 01
debora.gil@uab.cat
 

 
Coordinació Grau en Gestió Aeronàutica
  Xavier Verge Mestre
+34 93 728 77 45
Xavier.Verge@uab.cat
 

 

 
Coordinació Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
  Lluis Ribas Xirgo
+34 93 581 10 78
lluis.ribas@uab.cat
 

 
Coordinació Grau en Intel·ligència Artificial 
  Ernest Valveny Llobet
+34 93 581 18 63
ernest.valveny@uab.cat