Coordinació de Titulacions

Des de el punt de vista de la seva activitat docent, l'Escola d'Enginyeria s'estructura en seccions. Cada secció coordina els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions. D'aquesta manera, és funció de la secció participar en tots els aspectes relacionats amb la docència de les titulacions que engloba.


La Junta de Secció és l'òrgan superior de representació de la secció. Ha d'estar formada pel Coordinador d'Estudis corresponent, qui la presideix. Els Coordinadors/es d'Estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a l'Escola; pel Sotscoordinador d'Estudis (en cas que n'hi hagi). El/La Coordinador/a d'Estudis pot ser assistit pel Sotscoordinador/a d'Estudis; per una representació dels departaments que imparteixen docència a la secció; per una representació dels estudiants de la secció, i pel gestor acadèmic - o persona en qui delegui - en representació del personal d'administració i serveis.


Cada Junta de Secció pot ser assistida per una Comissió de Docència, formada per una representació dels professors i una representació dels estudiants, que té sota la seva responsabilitat l'aplicació correcta del pla d'estudis, solucionar els problemes i atendre les queixes dels estudiants, dels professors o d'altres membres de la secció sobre qüestions de docència i fer l'assignació, quan escaigui, dels alumnes als tutors respectius. Cada secció està presidida pel corresponent Coordinador d'Estudis. El funcionament d'aquests òrgans està regulat pel Reglament de la Secció corresponent.

En el moment actual, l'Escola es troba estructurada en les següents seccions:
 
  • Secció d'Enginyeria de Dades
  • Secció d'Enginyeria Informàtica
  • Secció d'Enginyeria en Telecomunicació
  • Secció d'Enginyeria Química
  • Secció de Gestió Aeronàutica
  • Secció de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 
Els Coordinadors/es d'Estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a l'Escola. El/La Coordinador/a d'Estudis pot ser assistit pel Sotscoordinador/a d'Estudis.