Eleccions a Director/a 2019

Eleccions a Director/a 2019

La Junta Permanent, reunida en sessió ordinària el 20 de març de 2019, acordà la convocatòria d’eleccions i el calendari electoral per a escollir director/a de l'Escola d'Enginyeria, segons el procés definit en el Reglament Electoral de la UAB i en el propi article 19 del Reglament de l'Escola.

1. Documentació electoral:

•   El Reglament de l'Escola (i l'article 19 que regeix l'elecció a director/a) es pot consultar aquí.
•   La composició de la Junta Electoral de l'Escola es pot consultar aquí
•   El calendari electoral es pot consultar aquí


2. Presentació de candidatures:

•   L'acta de la Junta Electoral de l'Escola proclamant els candidats provisionals es pot consultar aquí.
•   L'acta de la Junta Electoral de l'Escola proclamant els candidats definitius es pot consultar aquí, quedant proclamats (en ordre aleatori):

  • Dr. Juan José García García del Dept. d’Enginyeria Electrònica; amb el següent equip:
    • Sots-directors/res: Xavier Cartoixà Soler, Cristina Fernández Córdoba, Jose A. López Salcedo, Anna Barbara Sikora
    • Secretària: Francisca Blánquez Cano
  • Dr. Ramon Vilanova Arbós del Dept. de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.


3. Campanya i programes electorals:

•   La campanya electoral serà del 15 al 23 de maig:


4. Convocatòria de la Junta d'Escola Extraordinària per a elecció del nou Director:

•   Aquesta Junta d'Escola tindrà lloc a l'aula Q1-1011 de la seu de Bellaterra de l'Escola d'Enginyeria el 24 de maig de 2019, a les 10:30 hores en primera convocatòria, i a les 11:00 hores en segona convocatòria.
•   Aplicant l'article 22.1 del Reglament Electoral de la UAB, al principi de la Junta els candidats podran fer una última intervenció demanant el vot dels membres assistents, en ordre aleatori de presentació.
•   Posteriorment, aplicant l'article 19.6 del Reglament de l'Escola, per haver diverses candidatures, la votació seguirà el següent procediment:

  1. Es proclamarà Director de l’Escola la candidatura que hagi obtingut la majoria absoluta de vots sobre la totalitat dels membres (com que la Junta d'Escola la composen 130 membres, la candidatura guanyadora haurà de rebre 65+1 vots).
  2. Si cap candidatura no ha obtingut la majoria absoluta, es procedirà a una segona votació entre les dues candidatures.
  3. En aquesta segona votació es proclamarà Director la candidatura que obtingui la majoria simple de vots sobre els vots emesos (sense comptar les abstencions, nuls i blancs).

•   Els membres de la Junta d'Escola que podran votar es pot consultar aquí.


5. Resultats de la votació:

•   En la Junta d'Escola Extraordinària del 24 de maig de 2019, ha estat escollit en segona votació com a nou director de l'Escola d'Enginyeria el doctor Ramon Vilanova Arbós, professor de l’àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.
•   Podeu consultar l'acta de la Junta d'Escola Extraordinària aquí.