Pla Estratègic
2018 - 2030

Qualitat docent

Oferta docent multidisciplinària, multilingüe i capaç de donar resposta a les necessitats de la societat, amb el suport de la recerca i de models pedagògics innovadors i de qualitat


1. Disposar d’una oferta docent heterogènia, flexible i adequada a les demandes de la societat.

  • Oferir títols flexibles (plans d’estudi oberts), interdisciplinaris, duals, multilingües i en col·laboració amb altres universitats.
  • Incorporar als plans d’estudi, als cursos i als materials continguts que preparin els estudiants per viure i treballar en una societat global i diversa.
  • Oferir estudis de qualitat per complementar l’oferta oficial en totes les etapes de la vida.

2. Potenciar l’ús de models pedagògics innovadors i adaptats a les diferents necessitats d'aprenentatge.
  • Garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.
  • Incorporar a les titulacions l’aprenentatge i el desenvolupament de competències en un servei real a la comunitat (aprenentatge-servei).
  • Crear mecanismes per reconèixer i recompensar els models pedagògics innovadors i les millors pràctiques docents de la universitat.

3. Promoure la qualitat docent i establir mecanismes de control i millora per tal de seguir sent un referent en aquest àmbit
  • Implantació d’un sistema integral de la qualitat a la universitat.
  • Incorporar nous instruments i indicadors per a l'avaluació de la docència.