Pla Estratègic
2018 - 2030

Campus

La Universitat Autònoma de Barcelona ha detectat la necessitat d’un coneixement cada cop més interdisciplinari, obert, translacional, cooperatiu i pràctic, capaç de donar resposta als principals reptes i problemes socials, com ara l’alimentació, la salut, les desigualtats socials, la pobresa i els efectes de l’envelliment, de la globalització i dels canvis demogràfics.

Una peça clau en l’estructura dels estudis i de la recerca que podem oferir a la nostra comunitat universitària són uns espais que fomentin les relacions interpersonals i la concurrència dels diferents col·lectius de tota la comunitat universitària que permeti la transmissió dels valors de la universitat i on es generin relacions socials.
 
Com a punt de partida, els objectius que la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja com a reptes de campus per al 2030 són:
 
1. Construir un campus de la UAB global, que actuï com a node en el territori del coneixement.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:

 1. Impulsar una estratègia compartida entre totes les institucions de l’Esfera UAB.
 2. Avançar cap a un campus de la UAB global, que enforteix la relació i la connectivitat tecnològica amb les seves extensions territorials nacionals i internacionals, pensat com a hub d’una xarxa global d’educació superior.
 3. Promoure el desenvolupament de projectes transversals, interdisciplinaris i entre els centres.
 4. Ampliar el campus amb extensions d’espais en altres ubicacions, arribant, si s’escau, a acords amb altres actors.
 5. Disposar d’espais físics per afavorir l’aprenentatge no formal i la innovació social digital, com ara els fab living labs de la UAB.
 6. Facilitar la interacció de les diferents disciplines per avançar cap a un campus plenament interdisciplinari.
 7. Convertir-se en un campus de referència en la producció de tendències.
2. Promoure la interacció comunitària i la transmissió de valors als campus.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:
 1. Potenciar els campus com uns espais que afavoreixin la relació, la confluència i la cohesió dels diferents col·lectius de la comunitat de la UAB, on es transmetin nous valors i es generin relacions socials.
 2. Potenciar uns campus vius, font d’experiències vitals i de relacions personals, que generin sentiment de pertinença i una cultura pròpia.
 3. Disposar d’instal·lacions i equipaments adequats a la visió de la UAB per al 2030, amb una estructura d’espais de treball adequats a les noves demandes.
 4. Implantar un model urbanístic adequat, en un marc de desenvolupament sostenible dels espais públics, els serveis, la gestió energètica i la mobilitat dels campus.
 5. Dinamitzar una comunitat de la UAB més diversa (interdisciplinària, intergeneracional, intercultural i internacional), innovadora i oberta a l’entorn i al món professional.
 6. Disposar d’espais d’estudi i treball polivalents, adaptables i confortables que potenciïn la socialització i la interacció entre els membres de la comunitat universitària.
 7. Fomentar la participació en l’associacionisme com a font d’enriquiment personal.
 8. Potenciar la Vila Universitària com a opció d’allotjament dels membres de la comunitat de la UAB i d’altres professionals i entitats que fan intercanvis universitaris, amb preus assequibles i millors serveis.
 9. Promoure el desenvolupament dels serveis universitaris de suport a la comunitat.